Povinná registrácia na DPH. Podmienky a postup v roku 2023.

Registrácia na DPH 16. januára 2021

Tuzemské zdaniteľné osoby sa podľa zákona o DPH majú povinnosť zaregistrovať ako platitelia dane z pridanej hodnoty „DPH“ podľa §4, §7 a §7 písm. (a) zákona č. 222/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o DPH“) – tzv. povinná registrácia na DPH.

V tomto článku si bližšie povieme:

 • krátku definíciu dobrovoľnej registrácie na DPH.
 • čo je to povinná registrácia na DPH podľa §4?
 • aké podmienky musíte splniť aby vám vznikla povinnosť registrovať sa na DPH?
 • definujeme si zdaniteľnú osobu na účely povinnej registrácie na DPH.
 • uvedieme si rôzne príklady prekročenia obratu na účely povinnej registrácie na DPH.
 • definíciu obratu a povinná registrácia na DPH?
 • koľko trvá registračný proces a aký je jeho postup?

 

Pár slov k dobrovoľnej registrácii na DPH bez prekročenia obratu.

Ak ste nepresiahli obrat pre povinnú registráciu na DPH vo výške 49.790 € a aj napriek tomu by ste sa chceli stať platiteľom DPH, zákon vám umožňuje podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 2. zákona o DPH. Povedané ľudskou rečou, máte právo podať žiadosť o registráciu pre daň aj keď ste nepresiahli obrat pre povinnú registráciu. To však neznamená, že máte právny nárok aby ste boli registrovaný ako platiteľ DPH. Najprv musíte splniť zákonné podmienky pre dobrovoľnú registráciu.

Na tému dobrovoľnej registrácie sme napísali rozsiahli článok, ktorý si môžete prečítať tu: Dobrovoľná registrácia na DPH. Podmienky a postup v roku 2023.

 

Povinná registrácia na DPH po prekročení obratu.

Podľa § 4 zákona o DPH existujú dva druhy registrácie na DPH. (i) Prvou je tzv. povinná registrácia na DPH po prekročení obratu, a (ii) druhou je tzv. dobrovoľná registrácia na DPH bez prekročenia obratu.

Povinnosť podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH vzniká podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH vtedy ak ste tuzemská zdaniteľná osoba a za posledných najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ste dosiahli obrat vo výške 49.790 € a viac.

Je nevyhnutné aby ste mali v SR sídlo alebo zriadenú stálu prevádzkareň. Ak ste fyzická osoba, a túto podmienku nespĺňate, stačí, ak budete mať v SR bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavate. Ak vyššie uvedené podmienky spĺňate, ste povinný sa registrovať za platiteľa DPH najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat.

 

Aké sú kumulatívne podmienky pre vznik povinnosti registrovať sa na DPH?

Povinná registrácia na DPH nastáva ak sú splnené kumulatívne (súčasne) nižšie uvedené podmienky:

 • musíte byť zdaniteľná osoba: dôležitou podmienkou pre vznik povinnosti registrovať sa na DPH je aby ste splnili definíciu tzv. zdaniteľnej osoby v zmysle § 3 zákona o DPH. Zdaniteľnou osobou sa na účely zákona o DPH rozumie každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel a výsledky tejto činnosti. Pojem ekonomická činnosť bude na účely zákona o DPH predstavovať najmä sústavnú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb.
 • musíte dosiahnuť obrat: najdôležitejšou podmienkou pre vznik povinnosť registrovať sa na DPH je dosiahnutie obratu vo výške 49.790 € za najviac 12 posledných po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • musíte mať sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku alebo mať v tuzemsku bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavať: tuzemskom sa rozumie územie Slovenskej republiky.

V ďalších časti článku si rozoberieme každú podmienku samostatne a povieme si k nim aj praktické príklady.

 

Definícia zdaniteľnej osoby na účel vzniku povinnosti registrovať sa na DPH?

Zdaniteľná osoba na účely zákona o DPH je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (inak povedané „podnikanie“), a to bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Ekonomickou činnosťou (podnikaním) sa teda chápe každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie (napr. lekár, advokát,  daňový poradca alebo znalec) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.

Za ekonomickú činnosť a teda aj podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku. Ide napríklad o prenájom nehnuteľnosti, strojov a pod. (hmotný majetok) alebo prenájom počítačového programu (nehmotný majetok).

Zákon o DPH a definícia zdaniteľnej osoby sa spravidla nevzťahuje na štátne orgány a ich rozpočtové organizácie a orgány verejnej moci (napr. štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie).

Medzi zdaniteľné osoby nepatria ani zamestnanci, pretože zamestnanie sa nepovažuje za vykonávanie nezávislej činnosti. Zamestnanci sú povinní dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav nadriadenosti a podriadenosti. To znamená, že nenapĺňajú podmienku nezávislosti.

 

Príklady prekročenia obratu na účel vzniku povinnosti registrovať sa na DPH.

Ako sme si povedali, najdôležitejšou podmienok pre vznik povinnej registrácie za platiteľa DPH je dosiahnutie obratu vo výške 49.790 € za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Z toho teda vyplýva fakt, že zdaniteľná osoba, ktorá dosiahne tento obrat aj za obdobie kratšie ako 12 posledných mesiacov (napríklad dosiahne tento obrat už za posledných 6 kalendárnych mesiacov), má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH – tzv. povinná registrácia na DPH.

 

Príklad dosiahnutia obratu za obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov:

Firme SetupMART s.r.o. sa extrémne darilo a klienti ju „otravovali“ 24/7 a dosiahla obrat krásnych 111.111 € (a teda viac ako 49.790 €) a to za obdobie od 01.01.2021 do 01.04.2021. A teda obrat dosiahla už za 3 mesiace podnikania, čo je doba kratšia ako 12 mesiacov. No a aj napriek tomu, že dosiahla obrat už za 3 mesiace podnikania vznikla jej povinnosť registrácie na DPH.

Z tohto príkladu vyplýva, že obdobie za ktoré sa posudzuje dosiahnutie obratu nie je od 01.01.2021 do 31.12.2021, teda striktne za 12 mesiacov. 12 mesiacov je len časový úsek určujúci maximálny časový úsek za ktorý sa obrat posudzuje. Ido o maximálne obmedzenie, avšak nie o minimálne obmedzenie. To znamená, že ak sa hraničný obrat dosiahne už za prvé tri mesiace podnikania (pokojne aj za jeden deň – jednou faktúrou:) vzniká firme povinnosť registrácie na DPH.

 

Príklad dosiahnutia obratu pri prechode cez dva kalendárne roky:

Firma SetupMART s.r.o. bola opäť na roztrhanie 🙂 a v mesiaci 12/2020 dosiahla obrat z dodaných služieb 33.333 €. V mesiaci 01/2021 bol záujem klientov opäť extrémny 🙂 a dosiahla obrat 44.444 €. Spolu teda za obdobie dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov (bez ohľadu na to, že išlo o prechod medzi rokmi 2020 a 2021) dosiahla obrat v celkovej výške 77.777 € a teda vznikla jej povinnosť registrácie na DPH.

Z tohto príkladu plynie informácia, že sledovaný časový úsek posledných 12 mesiacov nie je obmedzený hranicami kalendárnych rokov, ale berú sa do úvahy aj mesiace prechádzajúce cez hranice rokov ako v našom úspešnom príklade 🙂

 

Definícia obratu na účel vzniku povinnosti registrovať sa na DPH.

Obratom na účely vzniku povinnosti registrovať sa na DPH sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem tovarov a služieb oslobodených od dane.

Tovary a služby oslobodené od dane, ktoré sa do obratu nezapočítavajú sú:

 • poštové služby
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • služby sociálnej pomoci
 • výchovné služby a vzdelávacie služby
 • služby dodávané členom politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení a profesijných komôr a pod…
 • služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou (za určitých podmienok)
 • kultúrne služby (len štátne inštitúcie)
 • služby verejnoprávnej televízie a verejného rozhlasu
 • predaj poštových cenín a kolkov
 • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
 • poisťovacie a finančné služby ak sú poskytované ako doplnkové služby
 • príležitostné dodanie hmotného a nehmotného majetku okrem zásob

Z tejto definície vyplýva, že do obratu sa u zdaniteľných osôb zarátajú tovary a služby až za ten kalendárny mesiac, v ktorom bude tovar alebo služba dodaná. Do obratu sa zahŕňa obrat z dodaných tovarov a služieb až v tom mesiaci, kedy skutočne došlo k dodaniu tovaru alebo služby.

 

Definícia obratu hovorí, že do obratu sa započítavajú len tovary a služby dodávané v tuzemsku.

Do obratu na účel posúdenia povinnosti registrácie na DPH sa započítava len hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Tuzemskom sa rozumie územie Slovenskej repubiky.

Príklad: ak by firma SetupMART s.r.o. ako neplatiteľ DPH dodávala svoje služby (daňové poradenstvo, registračné sídla alebo predaj ready-made firiem) do štátov Európskej únie, tieto služby sa do obratu na účely povinnej registrácie na DPH nezapočítajú, nakoľko miesto dodania týchto služieb nie je tuzemsko – územie SR, ale miestom dodanie sú štáty EÚ. 

 

Príklad dodania tovaru, ktorý sa prepraví z SR do zahraničia:

Ak by naša firma SetupMART s.r.o. predávala tovary, napríklad surfy do Fínska, išlo by o dodanie tovaru spojeného s prepravou z tuzemska (SR) do zahraničia (FÍNSKO). V tomto prípade sa miesto dodania určí podľa toho, kde sa tovar nachádza v čase, kde sa preprava začína. Nakoľko by bol surf do Fínska (zahraničia) odoslaný zo Slovenska (tuzemsko) započítali by sa tržby z predaja surfov do obratu na vznik povinnosti registrácie na DPH.

 

Aký je postup a kde sa podáva žiadosť o registráciu na DPH?

Ak ste zdaniteľná osoba a splnili ste všetky podmienky, ktoré sme si vysvetlili v tomto článku ste povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH na daňovom úrade a to najneskôr do dvadsiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat. 

Povinná registrácia na DPH si vyžaduje podanie žiadosti na portáli Finančnej správy. Ak ste podnikateľ, žiadosť je možné podať len elektronicky. V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplníte ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Riadne vyplnenú žiadosť odošlete na daňový úrad, ktorý žiadosť posúdi. Ideálne je ak k žiadosti pripojíte aj doklady, ktorými preukážete, že spĺňate podmienky pre  povinnú registráciu na DPH. A teda ak doložíte všetky doklady preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti vo výške potrebného obratu a vaše postavenie zdaniteľnej osoby (výpisy z banky, zmluvu k bankovému účtu, vystavené faktúry a pod.).

Pracovník daňového úradu si vašu žiadosť preverí a môže si dodatočne vyžiadať ďalšie doklady aby preskúmal či ste nemali povinnosť registrovať sa na DPH už skôr. Ak daňový úrad z dodaných dokumentov vyhodnotí, že ste splnili podmienky pre povinnú registráciu na DPH, zaregistruje vás ako zdaniteľnú osobu do 21 dní odo dňa podania žiadosti a vydá vám osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí vám identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

 

Služba registrácie na DPH so 100% garanciou vrátenia peňazí.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.