Dobrovoľná registrácia na DPH. Podmienky a postup v roku 2023.

Registrácia na DPH 13. marca 2020

Tuzemské osoby sa podľa zákona o DPH majú povinnosť zaregistrovať ako platitelia dane z pridanej hodnoty „DPH“ podľa §4, §7 a §7 písm. (a) zákona č. 222/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o DPH“). V tomto článku si bližšie povieme: (a) čo je to dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH podľa §4, (b) aké podmienky musíte splniť aby ste sa mohli registrovať, (c) čí máte na registráciu právny nárok?, a (d) koľko trvá registračný proces a aký je jeho postup?

 

Povinná registrácia na DPH (po prekročení obratu).

Podľa § 4 zákona o DPH existujú dva druhy registrácie na DPH:

(i) Prvou je tzv. povinná registrácia na DPH po prekročení obratu,

(ii) druhou je tzv. dobrovoľná registrácia na DPH bez prekročenia obratu.

Povinná registrácia nie je predmetom tohto článku, preto ju len okrajovo spomeniem. Registrovať sa za platiteľa DPH máte povinnosť podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH ak ste tuzemská zdaniteľná osoba, a za posledných najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ste dosiahli obrat vo výške 49.790 € a viac.

Je nevyhnutné aby ste mali v SR sídlo alebo zriadenú stálu prevádzkareň. Ak ste fyzická osoba, a túto podmienku nespĺňate, stačí, ak budete mať v SR bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavate. Ak vyššie uvedené podmienky spĺňate, ste povinný sa registrovať za platiteľa DPH najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat.

Rozsiahly článok na tému povinnej registrácie na DPH si môžete prečítať tu: Povinná registrácia na DPH. Podmienky a postup v roku 2022.

 

Dobrovoľná registrácia na DPH (bez prekročenia obratu).

Ak ste nepresiahli obrat pre povinnú registráciu na DPH vo výške 49.790 €, a aj napriek tomu by ste sa chceli stať platiteľom DPH, zákon vám umožňuje podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 2. zákona o DPH. Povedané ľudskou rečou, máte právo podať žiadosť o registráciu pre daň aj keď ste nepresiahli obrat pre povinnú registráciu. To však neznamená, že máte právny nárok aby ste boli registrovaný ako platiteľ DPH. Najprv musíte splniť zákonné podmienky pre dobrovoľnú registráciu.

O dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá ešte neuskutočnila žiadne zdaniteľné obchody, avšak z dôvodu jej budúcich ekonomických činností je nevyhnutné, aby mala postavenie platiteľa dane.

 

Aké sú podmienky pre dobrovoľnú registráciu na DPH?

Okrem podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu, je najdôležitejšou podmienkou pre kladné posúdenie žiadosti daňovým úradom to, aby bol žiadateľ tzv. zdaniteľnou osobou v zmysle § 3 zákona o DPH. Zdaniteľnou osobou sa na účely zákona o DPH rozumie každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel a výsledky tejto činnosti.

A teda ďalšou dôležitou podmienkou pre kladné posúdenie žiadosti je aby žiadateľ vykonával ekonomickú činnosť. Pojem ekonomická činnosť bude na účely zákona o DPH predstavovať najmä sústavnú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb.

Ak vyššie uvedené podmienky poviem zjednodušene, pre kladné posúdenie žiadosti o registráciu na DPH je potrebné aby ste vedeli daňovému úradu preukázať, že ako žiadateľ o dobrovoľnú registráciu vykonávate ekonomickú resp. podnikateľskú činnosť. A teda, že dodávate svojim klientom alebo obchodným partnerom tovary alebo služby. Toto sa preukazuje rôznymi dokladmi ako sú napr. (a) výpisy z banky, (b) účtovné doklady – prijaté a vystavené faktúry, (c) zmluvy s obchodnými partnermi a pod.

 

Aké podmienky musí splniť novozaložená firma, ak chce byť dobrovoľným platiteľom DPH?

Ako som písal vyššie, o dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá ešte neuskutočnila žiadne zdaniteľné obchody, avšak z dôvodu jej budúcich ekonomických činností je nevyhnutné, aby mala postavenie platiteľa dane. Ak ste novozaložená firma, ktorá má záujem o registráciu na DPH, mali by ste vedieť preukázať zámer vykonávať ekonomickú činnosť a tento zámer podložiť objektívnymi dôkazmi. Takými môžu byť napríklad vykázané prvé investičné náklady vynaložené s cieľom podnikania, prípade preukázanie príprav na podnikanie.

Inými slovami, mali by ste vedieť doložiť doklady, ktoré preukazujú váš zámer začať vykonávať ekonomickú činnosť. Napr.: ako sa pripravujete na podnikanie; kde máte sídlo a priestory určené na podnikanie; či budete mať zamestnancov; zoznam budúcich obchodných partnerov; výšku predpokladaného obratu a podobne.

 

Máte na dobrovoľnú registráciu na DPH nárok?

Ak ako žiadateľ o registráciu pre DPH nevykonávate ekonomickú činnosť a dôkazy, ktoré ste predložili nedostatočne preukazujú váš zámer vykonávať ekonomickú činnosť, neviete preukázať postavenie zdaniteľnej osoby. Ak ste ako žiadateľ o registráciu dostatočným spôsobom nepreukázali svoj zámer vykonávať ekonomickú činnosť a teda skutočnosť, že ste zdaniteľnou osobou, správca dane po vyhodnotení všetkých dôkazov vo vzájomnej súvislosti žiadosti o registráciu pre DPH nevyhovie. A teda na registráciu na DPH právny nárok nie je, pokiaľ nepreukážete dôveryhodným spôsobom postavenie zdaniteľnej osoby, a teda osoby, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť alebo sa na ňu pripravuje.

 

Aký je postup a kde sa podáva žiadosť o dobrovoľnú registráciu?

Pre podanie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH je potrebné podať tlačivo na portáli Finančnej správy. Ak ste podnikateľ, žiadosť je možné podať len elektronicky. V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplníte ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Riadne vyplnenú žiadosť odošlete na daňový úrad, ktorý žiadosť posúdi. Ideálne je ak k žiadosti pripojíte aj doklady, ktorými preukážete, že spĺňate podmienky pre registráciu na DPH. A teda ak doložíte všetky doklady preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti a vaše postavenie zdaniteľnej osoby (výpisy z banky, zmluvu k bankovému účtu, prijaté faktúry, vystavené faktúry, zmluvy a pod.).

 

Koľko trvá dobrovoľná registrácia na DPH?

Daňový úrad žiadateľa zaregistruje, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň ak splní uvedené podmienky pre kladné posúdenie žiadosti o dobrovoľnú registráciu. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

Služba registrácie na DPH so 100% garanciou vrátenia peňazí.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.