Sídlo spoločnosti s.r.o. a kľúčové informácie.

Sídlo spoločnosti s.r.o.

Začiatok podnikania 11. novembra 2023

Dnes sa venujeme téme, ktorá je nevyhnutná pre každého, kto plánuje založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a síce: výber a zriadenie sídla spoločnosti. Sídlo spoločnosti s.r.o. je adresa, na ktorej je spoločnosť oficiálne zaregistrovaná. Táto adresa je dôležitá nielen pre úradné záležitosti, ale aj pre komunikáciu so zákazníkmi, dodávateľmi a inými obchodnými partnermi.

 

Význam pojmu sídlo spoločnosti s.r.o.

Sídlo spoločnosti má podstatný význam pre život s.r.o.. Je to oficiálna adresa spoločnosti, ktorá musí byť uvádzaná na obchodných dokumentoch, objednávkach spoločnosti s.r.o. a napr. aj na jej webe. Každá spoločnosť – s.r.o. musí mať svoje sídlo už v procese jej založenia, a toto sídlo musí byť zapísané v zakladateľskej listine a v návrhu na zápis do obchodného registra. Bez sídla nie je možné spoločnosť založiť. Sídlo firmy musí byť uvedené v Obchodnom registri a je miestom, kde môžu prebiehať oficiálne úkony spojené s firmou.

 

Aké sú všeobecné podmienky pre sídlo spoločnosti s.r.o. ?

Pri výbere sídla je potrebné spĺňať určité podmienky:

  1. Písomný Súhlas Vlastníka Nehnuteľnosti: Ak spoločnosť nevlastní svoju nehnuteľnosť, je potrebné zabezpečiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti. Ide o dokument, v ktorom majiteľ nehnuteľnosti vyhlási, že súhlasí so zápisom nehnuteľnosti ako sídla a miesta podnikania zakladanej spoločnosti do obchodného registra alebo inej evidencie. Tento dokument zvaný „Súhlas vlastníka nehnuteľnosti“ musí byť úradne osvedčený notárom. 
  2. Označenie sídla spoločnosti: Sídlo spoločnosti s.r.o. musí byť správne označené názvom spoločnosti, aby bolo zastihnuteľné oficiálnymi úradmi a mohli byť doručované písomnosti. Ide napr. o označenie schránky alebo budovy obchodným menom spoločnosti.

 

Typy priestorov pre sídlo spoločnosti s.r.o.

Spoločnosti s.r.o. môžu využívať rôzne typy priestorov ako sídlo, vrátane bytu, rodinného domu, kancelárie alebo virtuálneho sídla. Výber miesta by mal zohľadňovať dlhodobú perspektívu a potreby spoločnosti.

 

Prenajaté priestory pre sídlo s.r.o.

Prenajaté nebytové priestory, ako sú kancelárie alebo výrobné haly, môžu slúžiť ako sídlo obchodných spoločností. Dôležitou podmienkou je, že tieto priestory musia byť riadne schválené a evidované so súpisným číslom.

Od októbra 2020 je pre zápis sídla spoločnosti do obchodného registra nevyhnutný písomný súhlas majiteľa nehnuteľnosti, ktorý musí byť overený úradne. V prípade, že nehnuteľnosť má viacero vlastníkov, vyžaduje sa súhlas väčšiny z nich s overenými podpismi.

 

Sídlo firmy v byte alebo v rodinnom dome? 

Zriadenie sídla firmy v súkromnom byte alebo rodinnom dome je obľúbenou voľbou najmä pre jednoosobové s.r.o., ktoré sú vlastnené a obývané ich zakladateľmi. Toto riešenie je ideálne pre spoločnosti poskytujúce služby.

Pre zaregistrovanie bytu ako sídla spoločnosti nie je nutný súhlas ostatných vlastníkov bytov v budove ani správcu. Ak je podnikateľ jediným majiteľom bytu, jeho vlastnícke práva sú zrejmé z katastrálneho registra, takže ich pri registrácii firmy nie je potrebné ďalej dokladovať. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebný súhlas druhého manžela/manželky.

Hlavnou výhodou takéhoto riešenia je eliminácia dodatočných nákladov na prenájom či vybavenie kancelárie. Z hľadiska imidžu môže mať sídlo firmy v byte alebo rodinnom dome iný efekt než sídlo vo výraznejšej lokácii, ako je centrum mesta.

 

Aký je rozdiel medzi sídlom a miestom podnikania?

Rozdiel medzi sídlom a miestom podnikania spočíva v tom, že obchodný zákonník rozlišuje tieto pojmy pre právnické a fyzické osoby. Sídlo sa týka právnických osôb, ako sú napríklad obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s., SE a pod.) zatiaľ čo miesto podnikania je termín používaný pre fyzické osoby – podnikateľov ( napríklad živnostníkov).

Obe kategórie, či už sídlo alebo miesto podnikania, definujú adresu podnikania. Táto adresa je zaregistrovaná v živnostenskom registri alebo v iných špeciálnych evidenciách (napríklad pre samostatne hospodáriacich roľníkov). U právnických osôb je adresa zaznamenaná ako sídlo v obchodnom registri, kým u fyzických osôb – podnikateľov, sa táto adresa zapisuje ako miesto podnikania v živnostenskom registri.

Zakladateľ s.r.o. určuje sídlo firmy, zatiaľ čo živnostník určuje miesto podnikania. Toto miesto podnikania živnostník špecifikuje pri zakladaní svojej živnosti, a je zaznamenané v osvedčení o živnostenskom oprávnení a v živnostenskom registri. Bežne si živnostníci volia ako miesto podnikania adresu svojho trvalého pobytu, teda svoj domov, alebo prenajatý priestor ako kanceláriu alebo dielňu. Možná je aj voľba virtuálneho sídla. Podobné podmienky platné pre sídla firiem sú aplikovateľné aj na živnostníkov.

 

TIP: Plánujete založiť s.r.o. a hľadáte ideálne sídlo pre vašu firmu? Objednajte si ready-made s.r.o. spolu s virtuálnym sídlom od našej spoločnosti a začnite svoje podnikanie bez zbytočných starostí a komplikácií.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.