Novinky a zmeny v obchodnom registri v roku 2020

Právne novinky 12. marca 2020

Prijatím zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení okrem zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník aj zákon č. 530/2003 Z. z. zákon o obchodnom registri a zavádza v ňom niekoľko zmien, ktoré sa dotknú povinností podnikateľov vo vzťahu k obchodnému registru.

 

Rozšírenie údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra.  

Novelou sa rozširuje množina údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Okrem dnes zapisovaných údajov sa budú po novom do obchodného registra zapisovať aj tieto údaje:

  • verejná obchodná spoločnosť: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby
  • komanditná spoločnosť: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby
  • spoločnosť s ručením obmedzeným: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) spoločníkov fyzických osôb, identifikačné číslo (ak je pridelené) u spoločníka právnickej osoby, ako aj údaj o tom, že bolo zriadené záložné právo k obchodnému podielu spoločníka, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy
  • akciová spoločnosť: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné čísla nie sú pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby
  • jednoduchá spoločnosť na akcie: dátum narodenia a rodné číslo alebo iné identifikačné údaje (ak rodné číslo nie je pridelené) jediného akcionára fyzickej osoby, identifikačné číslo (ak je pridelené) u jediného akcionára právnickej osoby.

 

Podania na obchodný register výlučne v elektronickej podobe od 01.10.2020. 

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Dôvodom aktualizácie Vyhlášky je novela Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri vykonaná zákonom č. 390/2019 Z. z. Novelou sa zavádza výlučná elektronická podoba návrhov na zápis údajov do obchodného registra (prvozápis, zmena a výmaz). A teda, od 01.10.2020 už nebude možné podávať návrhy na obchodný register v listinnej podobe.

 

Prechodné obdobie na zosúladenie skutočných údajov s údajmi zapísanými v obchodnom registri.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky povinné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30.09.2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30.09.2021.

Pri zmeškaní podania návrhu na zápis zmeny je stanovená sankcia, ktorá sa bude udeľovať štatutárnemu orgánu a to vo forme peňažnej pokuty do výšky 3.310,- EUR.

 

Fyzické osoby – podnikatelia sa už do obchodného registra zapisovať nebudú.

Ďalej sa novelou vylúčilo aj zapisovanie fyzických osôb – podnikateľov do obchodného registra, takisto aj podnikov zahraničných fyzických osôb alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.