Návod na založenie s.r.o. na nákladnú dopravu nad 3,5 tony

Založenie s.r.o. na nákladnú dopravu nad 3,5 tony.

Začiatok podnikania 13. novembra 2023

Založenie s.r.o. na nákladnú dopravu nad 3,5 tony – návod.

Založenie firmy na nákladnú dopravu nad 3,5 tony je stredne náročný proces. Aby ste mohli legálne prevádzkovať nákladnú dopravu v tejto kategórii, budete potrebovať povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony (ďalej len „povolenie na nákladnú dopravu nad 3,5 tony„).

V tomto článku sa pozriem na postup, ktorým môžete založiť svoju firmu na nákladnú dopravu a získať potrebné povolenie.

 

Krok č. 1. založenie spoločnosti s.r.o.

Na to aby ste mohli žiadať o vydanie povolenia na nákladnú dopravu nad 3,5 tony je potrebné aby ste mali existujúcu spoločnosť, ktorá je riadne zapísaná v obchodnom registri. V tomto kroku máte možnosť založiť si spoločnosť s.r.o. úplne od začiatku, čo trvá v priemere 30 dní alebo si kúpiť už hotovú ready-made s.r.o. s registráciou na DPH, v mene ktorej môžete podnikať už do jedného dňa.

TIP, KTORÝ ŠETRÍ PENIAZE: Už v tomto kroku vám odporúčam aby ste si premysleli výšku základného imania zakladanej spoločnosti. Nakoľko budete musieť pri žiadaní povolenia na nákladnú dopravu nad 3,5 tony preukazovať tzv. finančnú spoľahlivosť. V prípade novo založenej spoločnosti, ktorá existuje kratšie ako 15 mesiacov, sa finančná spoľahlivosť preukazuje výškou základného imania spoločnosti. Na prvé vozidlo sa finančná spoľahlivosť preukazuje vo výške 9.000 € a na každé ďalšie vozidlo vo výške 5.000 €. Výška základného imania teda musí byť aspoň vo výške finančnej spoľahlivosti na príslušný počet vozidiel. Ak tento krok spravíte už pri založení s.r.o., vyhnete sa neskoršiemu zvyšovaniu základného imania spoločnosti pri žiadaní povolenia a tým aj zvýšeným nákladom na právne služby. 

 

 

Krok č. 2. žiadosť o vydanie povolenia na nákladnú dopravu nad 3,5 t. Podmienky získania povolenia na nákladnú dopravu nad 3,5 tony. 

Na to aby ste mohli požiadať o vydanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, je potrebné aby ste splnili nasledovné podmienky k jeho vydaniu:

 

(A) Finančná spoľahlivosť dopravcu

Ako som už popísal v predchádzajúcom kroku, podmienkou vydania povolenia je aj preukázanie určitej finančnej spoľahlivosti spoločnosti. Finančná spoľahlivosť sa pri novej spoločnosti (ktorá je mladšia ako 15 mesiacov) preukazuje výškou jej základného imania. Výška finančnej spoľahlivosti a teda aj základného imania novej s.r.o. priamo preukazuje aj množstvo vozidiel, ktoré bude spolončosť používať na nákladnú dopravu nad 3.5 t. Na prvé vozidlo sa preukazuje výška finančnej spoľahlivosti 9.000 € a na každé ďalšie vozidlo je to 5.000 €. 

Finančnú spoľahlivosť je možné alternatívne preukázať aj týmito spôsobmi: 

 • Preukázanie poistenia zodpovednosti za škodu. K zmluve sa dokladá aj doklad o úhrade tohto poistenia.
 • Potvrdením o bankovej záruke zo strany banky dopravcu.

 

(B) Vek a bezúhonnosť 

Ďalšou podmienkou výkonu povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov.  V prípade právnickej osoby, túto požiadavku musia spĺňat všetci konatelia spoločnosti a osoba vedúceho dopravy. Nemenej dôležitou podmienkou je bezúhonnosť konateľov a vedúceho dopravy, ktoré sa preukazuju výpisom z registra trestov. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto:

 • bol právoplatne odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu podľa osobitného predpisu a uložený trest nebol zahladený, a
 • bol v súvislosti s riadením podniku alebo s výkonom funkcie vedúceho dopravy právoplatne postihnutý za závažný správny delikt podľa osobitného predpisu a v kategóriách a druhoch porušení určených Európskou komisiou. Strata bezúhonnosti sa uvádza v registri prevádzkovateľov.

 

(C) Skutočné a stabilné miesto usadenia

Skutočným a stabilným miestom usadenia je miesto usadenia, v ktorom s.r.o. vedie svoje hlavné doklady o podnikateľskej činnosti, najmä všetky svoje účtovné doklady, doklady o riadení zamestnancov, doklady s údajmi o čase jazdy a odpočinku a všetky ostatné doklady, ku ktorým musí mať prístup príslušný orgán, aby preveril plnenie podmienok ustanovených v tomto nariadení. Ide teda o sídlo spoločnosti. Spoločnosť musí disponovať takýmto sídlom.

 

(D) Technická základňa dopravnej spoločnosti

Ďalšou podmienkou vydania povolenia na nákladnú dopravu je preukázanie technickej základne, ktorá umožňuje parkovať a vykonávať údržbu nákladných vozidiel dopravnej spoločnosti. Základňa musí byť v SR. Okresný úrad odbor cestnej dopravy, ktorý vydáva povolenie v praxi žiada aby spoločnosť preukázala technikcú základňu nájomnou zmluvou alebo výpisom z LV, ktorý je na pozemk, ktorý je minimálne o rozlohe 60 m2 na každé jedno nákladné vozidlo. Pozemok musí byť klasifikovaný ako parkovisko alebo aspoň ako zastavané plochy a nádvoria.

 

(E) Ustanovenie vedúceho dopravy s potrebnou odbornou spôsobilosťou

Podmienkou získania povolenia na výkon nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony je ustanovenie tzv. vedúceho dopravy. Vedúci dopravy je fyzická osoba, ktorá skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti spoločnosti. Vedúci dopravy musí spĺňat tieto podmienky:

 • musí byť bezúhonný,
 • skutočne a sústavne riadi činnosť dopravného podniku,
 • je skutočne spojený so spoločnosťou, napríklad ako zamestnanec, konateľ, spoločník alebo akcionár, alebo tým, že ho spravuje,
 • má bydlisko v členskom štáte.

Do funkcie vedúceho dopravy môže byť vymenovná len osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky a súčasne aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • je zamestnancom spoločnosti, alebo
 • je konateľom spoločnosti, alebo
 • je spoločníkom spoločnosti.

Je dôležité aby ste vedeli, že vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných dopravných spoločnostiach, v ktorých je spoločne najviac 50 vozidiel. Toto obmedzenie počtu vozidiel sa nevzťahuje na vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom a riadi iba jeden podnik.

Vedúci dopravy musí samozrejme preukázať potrebnú odbornú spôsobilosť, ktorá sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy, ktoré vydáva príslušný úrad (okresný úrad – odbor cestnej dopravy) podľa osobitného predpisu. V prípade, ak toto osvedčenie nemáte, môžete vykonať skúšku z príslušných predmetov pred skúšobnou komisiou.

 

(F) Zoznam vozidiel a preukázanie oprávnenia na ich používanie v nákladnej doprave

Ďalšou podmienkou na vydanie povolenia na výkon povolenia nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony je preukázanie, že vozidlá, ktoré budú používané na výkon nákladnej dopravy, spĺňajú tieto podmienky:

 • boli typovo schválené na výkon nákladnej cesntej dopravy nad 3,5 tony. A teda, že nákladné vozidlá spĺňajú všetky potrebné normy, ktoré sa vyžadujú pre výkon nákladnej cestnej dopravy.
 • spoločnosť, ktorá žiada o vydanie povolenia má k týmto nákladným vozidlám právny vzťah na ich využívanie v rámci nákladnej dopravy. Tento právny vzťah k vozidlám môže byť:
  • vlastnícky vzťah (a teda, že má vozidlo v majetku spoločnosti. Preukazuje sa technickým preukazom alebo kúpnou zmluvou).
  • nájomny vzťah (preukazuje sa nájomnou zmluvou, leasingovou zmluvou a pod.).

Okrem vyššie uvedeného sa na príslušný Okresný úrad odbor dopravy v rámci povolovacieho procesu dokladajú aj kópie technických preukazov nákladných vozidiel. Prax Okresných úradov je taká, že si okrem technických preukazov vyžadujú preukázať aj to, že máte ku kadžému ťahaču jeden príves.

 

(G) Prepravný poriadok dopravnej spoločnosti 

Ďalšou z podmienok, ktoré je potrebné splniť je doložiť Okresnému úradu návrh znenia prepravného poriadku spoločnosti. Prepravný poriadok je dokument, ktorý obsahuje všetky zákonom vyžadované prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s objednávateľom prepravy.

Prepravný poriadok musí obsahovať najmä tieto náležitosti: 

 • druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
 •  spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave tovaru,
 • práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy,
 • prepravný poriadok v nákladnej doprave obsahuje okrem prepravných podmienok aj rozsah dopravných služieb, ktoré dopravca poskytuje odosielateľom a príjemcom vecí, a rozsah ich spolupráce s dopravcom, najmä pravidlá prepravy rôznych druhov vecí a živých zvierat a podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku.

Spoločnosť je ako dopravca povinná zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a iným vhodným spôsobom. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

 

Doba platnosti vydaného povolenia na nákladnú dopravu nad 3,5 tony

Doba platnosti na ktorú sa povolenie na vykonávanie nákladnej cestnej dopravy vydáva je 10 rokov. 

 

Správne poplatky za vydanie povolenia na nákladnú dopravu a licencie spoločenstva

Správny poplatok za vydanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony je 30 €. Správny poplatok za vydanie prvého originálu licencie spoločenstva je 20 € a 3 € za každú ďalsiu kópiu licencie spoločenstva.

 

Krok č. 3. Žiadosť o vydanie licencie spoločenstva

V prípade, že chcete so spoločnosťou vykonávať medzinárodnú nákladnú dopravu, je potrebné aby ste vyžiadali aj tzv. Licenciu spoločenstva. Licenciu spoločenstva je možné vyžiadať až po udelení povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony.

 

Krok č. 4. Zápis predmetu podnikania nákladná doprava do Obchodného registra 

Potom, čo má spoločnosť vydané príslušné povolenia na prevádzkovanie nákladnej dopravy je potrebné aby zapísala tento predmet podnikania do Obchodného registra. Zápis predmetu podnikania nákladnej dopravy do obchodného registra si vyžaduje prípravu nasledovných dokumentov:

 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti (ak ide o jednoosobovú s.r.o.) alebo Zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti (ak má s.r.o. viac spoločníkov) o rozšírení predmetov podnikania spoločnosti o tieto predmety činnosti:
  • vnútroštátna nákladná cestná doprava, a / alebo
  • medzinárodná nákladná cestná doprava (ak má spoločnosť vydanú aj Licenciu spoločenstva).
 • Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra: následne je potrebné vyplniť zmenový formulár na zápis zmeny údajov o spoločnosti s ručením obemdzeným do obchodného registra, podpísať tento návrh a priložiť k návrhu vyžadované prílohy, ako sú napr.:
  • Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.
  • Licencia spoločenstva.
  • Úplné posledné znenie zakladateľskej listiny, ktoré bude doplnené o nový predmet činnosti. Prípadne, úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti (v prípade, že má spoločnosť viacero spoločníkov).
  • Rozhodnutie jediného spoločníka alebo Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o rozšírení predmetov podnikania.
 • Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny.

Takto pripravený návrh a prílohy je potrebné elektornickým spôsobom podať na obchodný register a uhradiť súdny poplatok vo výške 33 €. Zápis zmeny v obchodnom registri trvá 2 pracovné dní odo dňa účinnosti podania.

 

Záver: Kúpa ready-made firmy na nákladnú dopravu ako možné riešenie. 

Založenie a získanie povolenia na nákladnú dopravu nad 3,5 tony je náročný a zdlhavý proces, ktorý vyžaduje plnenie viacerých podmienok a získanie rôznych licencií.

Avšak existuje rýchlejší a jednoduchší spôsob, ako sa dostať do oblasti nákladnej dopravy. Kúpa ready-made s.r.o. s existujúcim registráciou na dani z pridanej hodnoty (DPH) vám umožní rýchlejšie začať podnikať, pretože už máte existujúcu firmu a môžete využiť jej existenciu na rýchlejšiu registráciu a vybavenie povolení.

Táto možnosť vám umožňuje ušetriť čas a úsilie pri zakladaní firmy a umožňuje vám rýchlejšie začať podnikať v oblasti nákladnej dopravy.

Takže, ak sa rozhodnete vstúpiť do sveta nákladnej dopravy nad 3,5 tony, nezabudnite zvážiť možnosť kúpy ready-made s.r.o. a ušetriť si čas a úsilie. Držíme vám palce pri vašom podnikateľskom úspechu v tejto oblasti!

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.