Založenie s.r.o. na poskytovanie služieb v oblasti kryptomien

Zalozenie s.r.o. na kryptomeny

Začiatok podnikania 12. novembra 2023

Informácie k založeniu s.r.o. zameranej na služby obchodovania s kryptomenami

Vitajte na našom blogu zameranom na začiatok podnikania a predaj ready-made firiem. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá zaujíma mnohých moderných podnikateľov: ako založiť slovenskú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) špecializujúcu sa na obchodovanie s kryptomenami. Článok je zameraný najmä na obsah a reguláciu predmetu činnosti takejto s.r.o. Samotný proces založenia s.r.o. nie je predmetom ťoho článku. 

 

Kľúčové aspekty pre založenie s.r.o. na kryptomeny

Založenie s.r.o. na kryptomeny na Slovensku vyžaduje pozornosť na niekoľko špecifických aspektov:

 

Zdaňovanie kryptomien bude od 01.01.2024 priaznivejšie

Legislatívna novela prináša významné a pozitívne zmeny v zdaňovaní kryptomien, vrátane zmeny daňového režimu, ktorá ovplyvňuje investície a zlepšuje správu daní v tejto oblasti. Predaj kryptomien bol v minulosti vysoko zdanený, čo viedlo k odchodu majiteľov kryptomien do krajín s nižšou daňovou záťažou. Novela zavádza nižšie daňové sadzby, 7 %. Zavedenie časového testu je ďalším významným bodom novely. Investori, ktorí držia kryptomenu viac ako rok, budú môcť využiť nižšiu daňovú sadzbu 7 %. Ak by sa investor rozhodol, že bude kryptomenu predávať skôr, ako po roku, takýto príjem sa zahrnie do základu dane spolu s ostatnými príjmami a uplatní sa spôsob zdanenia, ktorý platí dnes, t.j. 19 % alebo 25 %.Zrušenie zdravotných odvodov na príjmy z predaja kryptomien od 1. januára 2024 je ďalšou výhodnou zmenou. Napokon, novela umožňuje oslobodenie od dane na platby kryptomenami do výšky 2 400 eur ročne, čím podporuje bežné platby a drobné transakcie v kryptomenách.

 

Regulácia a povolenia

Od roku 2021 sa obchodovanie s kryptomenami stalo regulovanou živnosťou, presnejšie ide o viazanú živnosť. Spoločnosti zamerané na tento biznis musia splniť predpisy týkajúce sa poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny a služieb peňaženky virtuálnej meny.

 

Čo je obsahom viazaných živností na obchodovanie s kryptomenami? 

Každá živnosť má svoje špecifické charakteristiky, ktoré ju odlišujú od ostatných typov živností, ako sú voľné, viazané alebo remeselné živnosti. Toto rozlišovanie platí aj v prípade živností zaoberajúcich sa obchodovaním s kryptomenami. Pre tieto aktivity existujú živnosti s názvami „1. poskytovanie zmenárne virtuálnej meny“ a „2. poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny“.

 1. Prevádzkovatelia živností poskytujúcich zmenárňu virtuálnej meny majú oprávnenie ponúkať alebo vykonávať obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.
 2. Tí, ktorí majú živnostenské oprávnenie na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny, sú zase oprávnení ponúkať služby súvisiace s ochranou súkromných kryptografických kľúčov svojich klientov, ako aj držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

 

Aké podmienky je potrebné splniť pre získanie živností a) služby peňaženky virtuálnej meny, a b) služby zmenárne virtuálnej meny? 

Ak si chcete založiť s.r.o. na obchodovanie s kryptomenami musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení na poskytovanie služieb súvisiacich s virtuálnou menou alebo na poskytovanie peňaženky virtuálnej meny. Na to musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

 1. Všeobecné požiadavky na prevádzkovanie živnosti:
  • Dosiahnutie veku aspoň 18 rokov.
  • Právna spôsobilosť na vykonávanie právnych úkonov.
  • Bezúhonnosť.
 2. Osobitné požiadavky na prevádzkovanie živnosti:
  • Odborná spôsobilosť, ktorá sa preukazuje buď vzdelaním, alebo uznaním vzdelávacieho dokladu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Požadované je úplné stredné všeobecné alebo stredné odborné vzdelanie.
 3. Úhrada správneho poplatku, ktorý činí 15 EUR, alebo 7,50 EUR pri podaní elektronicky. Táto suma sa platí za každú viazanú živnosť osobitne.

Pre slovenské právnické osoby platí, že všeobecné požiadavky musí spĺňať ich zodpovedný zástupca.

 

Budete obchodovať kryptomeny len na vlastný účet (na účet zakladanej s.r.o.)? Potrebujete na to živnosť? 

Na túto otázku sa názory odborníkov rozchádzajú:

 • Jedna skupina tvrdí, že živnosť na obchodovanie s kryptomenami na vlastný účet sa nevyžaduje. Táto skupina svoj názor opiera o argument, že pri definovaní pojmu obchodovanie je potrebné vychádzať zo zákona č. 297/2008 Z. z.o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon). AML zákon hovorí, že poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu. Podľa tejto definície je najdôležitejšou časťou definície poskytovania služby zmenárne virtuálnej meny práve ponúkanie alebo vykonávanie obchodov s virtuálnou menou (t.j. nákup alebo predaj virtuálnej meny). Podľa AML zákona sa za obchod považuje vznik, zmena alebo zánik záväzkového vzťahu medzi povinnou osobou a jej klientom a akákoľvek obchodná operácia klienta alebo v mene klienta alebo nakladanie s majetkom klienta alebo v mene klienta, ktoré súvisia s činnosťou povinnej osoby, vrátane operácie, ktorú uskutočňuje klient vo vlastnom mene a na vlastný účet. Z toho vyplýva, že podľa AML zákona sa za obchod považuje len činnosť, ktorá súvisí nejakým spôsobom s klientom. Podľa tejto logiky platí, že spoločnosť pri nákupe alebo predaji virtuálnej meny na vlastný účet vykonáva len správu vlastného majetku a nevykonáva žiadne obchody súvisiace s klientom a preto nenapĺňa najdôležitejšiu časť definície poskytovateľa služby zmenárne virtuálnej meny. Z toho vyplýva, že nie je potrebné na túto činnosť ohlásiť živnosť.

 

 • Druhá skupina trvrdí, a teda aj samotný živnostenský úrad, že na obchodovanie s kryptomenami na vlastný účet je potrebná živnosť. Logika za týmto tvrdením je nasledovná. Uvediem priamo odpoveď živnostenského úradu: „Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní). To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť. Základnými charakteristickými znakmi živnosti sú:
  • sústavná činnosť, t. j. musí ísť o činnosť vykonávanú trvale, opakovane, resp. v pravidelných intervaloch a nie o jednorazovú, náhodnú činnosť bez úmyslu túto činnosť opakovať.
  • samostatná činnosť, t. j. ide o priame riadenie a organizáciu práce vlastnej činnosti, nevykonávané inou osobou.
  • činnosť vykonávaná vo vlastnom mene, t. j. pod vlastným obchodným menom. Táto činnosť môže byť vykonávaná aj podnikateľom poverenou osobou, v tomto prípade však nepôjde o podnikateľskú činnosť, pretože vo vzťahu k tretím osobám poverená osoba nevystupuje vo svojom mene.
  • činnosť vykonávaná na vlastnú zodpovednosť, t. j. majetkovú zodpovednosť za riziká živnostenského podnikania nesie podnikateľ.
  • činnosť vykonávaná s cieľom dosiahnuť zisk, pričom nie je rozhodujúce reálne dosiahnutie zisku (teda môže ísť aj o podnikanie so stratou), ale úmysel a snaha docielenia zisku.
  • činnosť vykonávaná v súlade s podmienkami ustanovenými v živnostenskom zákone, t. j. ak by išlo o činnosť vykonávanú v rozpore s podmienkami upravenými zákonom, išlo by o činnosť, ktorá nie je živnosťou.

   

 

Z toho vyplýva že, ak činnosť ktorú plánujete uskutočňovať, spĺňa všetky uvedené znaky, ide o viazanú živnosť „Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny“. Za predpokladu, že by chybal aj keď iba jeden z vyššie uvedených znakov na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebné živnostenské oprávnenie.

 

AML Regulácia

Podľa § 5 zákona č. 297/2008, ktorý sa týka prevencie proti legalizácii príjmov zločinného pôvodu a proti financovaniu terorizmu, sú poskytovatelia služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny klasifikovaní ako subjekty povinné dodržiavať pravidlá. To znamená, že osoby podnikajúce v týchto oblastiach musia mať vypracovanú dokumentáciu týkajúcu sa prania špinavých peňazí (AML).

 

Záver

V závere možno povedať, že založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na poskytovanie služieb v oblasti kryptomien na Slovensku si vyžaduje dôsledné zváženie nových daňových zmien a regulácií. S priaznivejším daňovým režimom od roku 2024 a špecifikovanými povoleniami pre obchodovanie s kryptomenami sa otvárajú nové príležitosti pre podnikateľov v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.

TIP: ak uvažujete nad založením s.r.o. vhodnej na obchodovanie s kryptomenami, najjednoduchšie je kupiť si už pripravenú ready-made s.r.o. spoločnosť, ktorá už má vydané živnosti na obchodovanie s kryptomenami. Ušetríte tak veľa času a administratívy.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.