Čo by ste mali vedieť predtým než si založíte alebo kúpite novú s.r.o.? Povinnosti spoločníka a konateľa s.r.o.

Povinnosti spolocnika a konatela s.r.o.

Začiatok podnikania 10. novembra 2023

Aké sú povinnosti spoločníka a konateľa s.r.o.?

Ako poskytovateľ služieb predaja ready-made spoločnosti na Slovensku vám chcem dnes poskytnúť ucelený pohľad na to, čo by ste mali vedieť pred kúpou alebo založením s.r.o. Možno uvažujete nad založením alebo kúpou vašej prvej s.r.o., a preto je dôležité byť informovaný o všetkých povinnostiach, ktoré vás ako spoločníka alebo konateľa čakajú. Povinnosti spoločníka a konateľa s.r.o. sú nasledovné.

 

Čo je to s.r.o. a ako funguje? 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, čiže s.r.o., je na Slovensku veľmi populárna právna forma podnikania. Je ideálna pre malé a stredné podniky kvôli svojej flexibilite a obmedzenej zodpovednosti za záväzky spolončosti jej spoločníkmi. To znamená, že vaše osobné financie sú oddelené od financií spoločnosti, čo minimalizuje osobné riziko.

 

Výhody s.r.o.

  • Obmedzená zodpovednosť: Ako spoločník nesiete zodpovednosť len do výšky vášho nesplateného vkladu do spoločnosti, ktorý je zapísaný v obchodnom registri.
  • Flexibilita v riadení: s.r.o. umožňuje efektívne rozhodovanie a prispôsobenie sa zmenám na trhu.
  • Profesionálny imidž: s.r.o. môže pôsobiť dôveryhodnejšie voči klientom a partnerom.

 

Práva a povinnosti spoločníka a konateľa s.r.o.

Ako spoločník s.r.o. máte niekoľko povinností, najdôležitejšie uvádzam nižšie:

  • Splatenie vkladu: Každý spoločník musí vložiť určitý kapitál resp. vklad do základného imania spoločnosti pri jej založení. Minimálny vklad jedného spoločníka je 750 €, avšak si spoločnosť zakladáte ako jediný spoločník, minimálny vklad je 5.000 €. Pri kúpe ready-made s.r.o. splácať vklad nemusíte, je už totižto splatený.
  • Ručenie za záväzky spoločnosti: spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom registri.Ak spoločník splatí celý svoj vklad, prakticky nezodpovedá za záväzky spoločnosti.
  • Úhrada strát spoločnosti: spoločník je povinný prispieť na úhradu strát spoločnosti a to podľa výšky svojho vkladu, ak to je tak dohodnuté v spoločenekj zmluve.
  • Rozhodovacie právomoci, ale aj povinnosť podriadiť sa väčšine: Spoločníci majú právo hlasovať o dôležitých rozhodnutiach, ako sú zmeny v spoločnosti, rozdelenie zisku, a pod. Ak je ale  spoločník prehlasovaný väčšinou, je povinný podrobiť sa rozhodnutiu valného zhromaždenia.

Ako spoločník máte aj celú radu rôznych práv, medzi najdôležitejšie pratria tieto práva:

  • právo na podiel na zisku: ako spoločník máte práve na podiel na zisku spoločnosti, a to v takom pomere ako určuje spoločenská zmluve, avšak bežne v takom pomere ako je pomer vášho vkladu k základnému imaniu.
  • práve previesť / predať svoj obchodný podiel: spoločník má právo na predaj alebo prevod, prípadne rozdelenie obchodného podielu a to za podmienok podľa spoločenskj zmluvy. Na prevod obchodného podielu sa môže vyžadovať súhlas ostatných spoločníkov.
  • právo na vyrovnací podiel: Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil, alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na vyrovnací podiel. Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.
  • právo na likvidačný zostatok: Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.
  • právo zúčastnovať sa valného zhromaždenia: každý spoločník má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia na ktorom rozhoduje spolu s ostatnými spoločníkmi o dôležitých veciach, ktoré sa týkajú „života“ spoločnosti. Velkoš hlasu spoločníka sa bežne určuje podľa pomeru výšky jeho vkladu k základnému imaniu spoločnosti.
  • právo menovať konatelov spoločnosti: spoločníci majú právo v rámci valného zhromaždenia rozhodovať o vymenovaní a odvolaní konateľov.
  • právo byť informovaný: Spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti.

 

Povinnosti konateľa s.r.o.

Konateľ spoločnosti je jej tvárou a zastupuje ju navonok. Jeho povinnosti a zodpovednosť sú komplexné a zahŕňajú najmä:

  • Denné riadenie spoločnosti: medzi každodenné povinnosti konateľa môžeme zaradiť tieto povinnosti:
    • uzatvárať zmluvy
    • riadiť pracovnoprávne otázky spoločnosti
    • riadiť bežné záležitosti spoločnosti
    • viesť zoznam spoločníkov
    • informovať spoločníkov riadne a včas o záležitostiach spoločnosti
    • povinnosť dodržiavať ustanovenia o zákaze konkurencie
  • Daňové a účtovné povinnosti: v oblasti daní a účtovníctva má konateľ niekoľko povinnosti, medzi ktoré môžeme zaradiť tieto povinnosti:
    • viesť účtovníctvo
    • vypracovanie ročnej účtovnej závierky
  • Ostatné povinnosti:
    • riadiť sa pokynmi spoločnosti
    • hájiť a presadzovať záujmy spoločnosti
    • zohľadňovať všetky dostupné informácie o predmete rozhodnutia
    • niesť zodpovednosť za vznik škody porušením povinností pri výkone funkcie
    • dodržiavať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách
    • vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia
    • vypracovávať a schvaľovať vnútorné organizačné predpisy spoločnosti
    • zvolávať valné zhromaždenie spôsobom určeným v spoločenskej zmluve minimálne 1krát za rok
    • viesť valné zhromaždenie do zvolenia predsedu valného zhromaždenia
    • dodržiavať ustanovenia o zákaze konkurencie
    • vyhotovovať úplné znenie spoločenskej zmluvy po každej zmene

 

Aké povinnosti má samotná s.r.o.? 

Spoločnosť s ručením obmedzeným má veľké množstvo rôznych daňových, účtovných a iných povinností. Nižšie spomeniem len niekoľko základných povinnosti po založení s.r.o. Nie všetky sú zákonnými povinnosťami, ale sú aj dobrými odporúčaniami:

  • Účtovníctvo a dane: Správne vedenie účtovníctva, podávanie daňových priznaní k dani zpríjmov a platenie daní sú nevyhnutné pre legálny chod spoločnosti.
  • Zverejňovanie účtovných závierok: s.r.o. musí každoročne zverejňovať svoje účtovné závierky v zbierke listín.
  • Dodržiavanie špecifických predpisov: V závislosti od odvetvia môžu existovať špeciálne predpisy, ktoré s.r.o. musí dodržiavať.
  • Otvorenie bankového účtu: nie je povinnosťou ale praktickým krokom hneď po založení s.r.o.
  • Registrácia pre daň z príjmov: registrovať sa pre daň z príjmov ma každá s.r.o., hneď po jej vzniku.
  • Registrácia za platiteľa DPH: registráciu na DPH nie je nutné robiť ihneď po založení firmy, ale je dobré zvážiť, či sa s ohľadom na vaše podnikanie oplatí.
  • Prihlásenie do sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • Aktivácia elektronickej schránky a elektronická komunikácia: elektronickú schránku na webe www.slovensko.sk má každá nová s.r.o. automaticky zriadenú a aj aktivovanú.
  • Označenie sídla spoločnosti: Sídlo spoločnosti musí byť označené obchodným menom, stačí na schránke.

 

Prečo si kúpiť ready-made s.r.o.?

Kúpa ready-made s.r.o. prináša mnoho výhod, vrátane:

  • Rýchlosti a jednoduchosti: Ready-made s.r.o. umožňuje rýchly vstup na trh bez zdĺhavého procesu zakladania.
  • Menej administratívy: Vyhnúť sa môžete komplikovaným krokom spojeným s novým založením.
  • Okamžitá prevádzková pripravenosť: Takáto spoločnosť je ihneď pripravená na podnikanie.
  • Nemusíte splácať základné imanie vo výške 5.000 €: ready-made s.r.o. má základné imanie už splatené.

 

Záver

Vlastniť s.r.o. na Slovensku prichádza s určitými povinnosťami a zodpovednosťou. Ako potenciálny spoločník alebo konateľ, je dôležité mať jasné očakávania a byť pripravený na rôzne aspekty riadenia spoločnosti. Ready-made s.r.o. je skvelou voľbou pre tých, ktorí hľadajú efektívny spôsob, ako rýchlo začať podnikať na Slovensku.

 

TIP: Ste pripravení na podnikateľské dobrodružstvo na Slovensku? Zvážte všetky výhody kúpy ready-made s.r.o. a začnite svoju cestu s jasnou predstavou o vašich povinnostiach a možnostiach.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.