Výhody akciovej spoločnosti a.s. jej charakteristika a založenie a.s.

vyhoda akciova spolocnost a.s.

Ready made firmy 18. apríla 2021

Právna forma obchodnej spoločnosti – „akciová spoločnosť“ je druhá najpoužívanejšia právna forma obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike. Požiadavku na kúpu akciovej spoločnosti registrujeme od našich klientov v poslednej dobe najmä kvôli nastaveniu ich holdingovej štruktúry, ale aj za účelom zaistenia anonymity ich podnikania. Akciová spoločnosť má svoje nesporné výhody ako je napr. image robustnejšej a spoľahlivej firmy a stabilného partnera; spôsob získavania finančných prostriedkov, ale aj celkom slušná anonymita vlastníkov akcií. Aké sú výhody akciovej spoločnosti a ako ich viete ako podnikateľ zúžitkovať vo svojom biznise?

 

1. Aké výhody ponúka akciová spoločnosť?

 • image silného a spoľahlivého obchodného partnera
 • široká možnosť emisie akcií a teda aj financovania projektov podnikateľa
 • slušná anonymita akcionárov a.s.
 • neobmedzený počet akcionárov (spoločníkov)
 • flexibilné a anonymné nastavenie vzťahov prostredníctvom akcionárskych zmlúv
 • akcionári neručia za záväzky spoločnosti
 • obchodný register pri založení a.s. nepreveruje či je akcionár v zozname daňových dlžníkov, či má nedoplatky voči sociálnej poisťovni alebo či je vedená voči akcionárovi exekúcia
 • možné nulové daňové zaťaženie pri predaji dcérskeho projektu

 

1.1. Image etablovanej a silnej firmy

Akciové spoločnosti majú v biznise lepší image a pôsobia dôveryhodnejšie. Je to tak kvôli tomu, že ich počet je celkovo nižší a často sú používané strednými a väčšími podnikmi. Preto sú medzi podnikateľmi, klientmi ale aj bankami zafixované ako stabilné a väčšie spoločnosti. Okrem toho má a.s. minimálnu výšku základného imania vo výške 25.000 € a teda jej vlastné imanie je už od počiatku vyššie.

 

1.2. Možnosť financovania podnikateľských zámerov akciovej spoločnosti prostredníctvom emisie akcií

Akciová spoločnosť môže získavať investície prostredníctvom emisie akcií už pri založení spoločnosti a to verejnou výzvou na upisovanie akcií. Podnikateľ tak môže založiť formu verejnej akciovej spoločnosti a prostredníctvom svojho podnikateľského zámeru presvedčiť investorov aby investovali a upisovali akcie. Počet upisovateľov nie je obmedzený a získavanie prostriedkov je tak jednoduchšie ako v prípade s.r.o.

 

1.3. Slušná anonymita akcionárov, avšak nie tak úplne. Ako to teda je?

Veľkou výhodou akciovej spoločnosti je, že akcionári dokážu dosiahnuť čiastočnú anonymitu. Prečo len čiastočnú si vysvetlíme teraz. V prípade, že je akciová spoločnosť založená viac ako jedným akcionárom, títo akcionári sa nezverejňujú v obchodnom registri, tak ako napr. spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť vedie zoznam akcionárov, ktorý sa odovzdáva centrálnemu depozitáru cenných papierov. Tento zoznam nie je prístupný verejnosti a preto je zachovaná anonymita. Ak akciovú spoločnosť založí iba jeden akcionár, tento sa povinne zapisuje a aj zverejňuje v obchodnom registri.

 

1.3.1. Aká je skutočná úroveň anonymity akcionárov v akciovej spoločnosti? Kto môže vidieť akcionárov?

Anonymita akcionárov nie je absolútna, nakoľko obchodný register a aj centrálny depozitár cenných papierov poskytujú údaje o akcionároch vybraným inštitúciám a osobám. Pre predstavu, kto je oprávnený získavať tieto údaje uvádzame príklady: verejné inšitúcie a úrady ako napr. daňový úrad, orgány činné v trestnom konaní a pod.

 

1.3.2. Ako sa dá odvodiť, kto je akcionárom akciovej spoločnosti?

Existuje spôsob ako sa dá aspoň odvodiť akcionár spoločnosti, avšak nie so 100% istotou. Každá akciová spoločnosť musí v zakladateľskej listine alebo v spoločenskej zmluve uviesť zakladajúcich akcionárov spoločnosti. Zakladateľská zmluva sa povinne vkladá do zbierky listín, ktorej obsah je verejne prístupný a teda tento dokument si viete vyžiadať. Dozviete sa tak kto akciovú spoločnosť založil a teda v niektorých prípadoch (ak nie je akcionár dostatočne sofistikovaný) môžete dospieť k záveru, že akcionárom spoločnosti je stále jej pôvodný zakladateľ.

 

1.4. Výhoda akciovej spoločnosti je, že akcionár neručí osobným majetkom

Medzi výhody akciovej spoločnosti patrí aj fakt, že akcionár a.s. neručí majetkom za záväzky spoločnosti a to vôbec. V právnej forme s.r.o. spoločník ručí za záväzky s.r.o. do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

 

1.5. Obchodný register pri založení a.s. nepreveruje dlhy akcionára

Pre niekoho môže patriť medzi výhody akciovej spoločnosti aj fakt, že obchodný register pri založení akciovej spoločnosti neskúma dlhy akcionára, ktoré sú pri založení s.r.o. súdom overované. Obchodný register pri založení a.s. neskúna tieto oblasti:

 • nedoplatky akcionára akciovej spoločnosti na daniach a cle
 • nedoplatky akcionára na sociálnom poistení
 • či nie je akcionár vedený ako „povinný“ v registri poverení na vykonanie exekúcie

 

1.6. Možné nulové daňové zaťaženie pri predaji projektu akciovej spoločnosti

Za splnenia určitých podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov je možné dosiahnuť nulovú daň z príjmu z predaja firmy, ktorú vlastní akciová spoločnosť. Na tému ako predať firmu a zaplatiť nulovú daň z príjmu sme napísali článok.

 

2. Kedy použiť akciovú spoločnosť?

Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorá si vyžaduje väčšie personálne obsadenie (3 osoby v dozornej rade a minimálne jeden člen predstavenstva) a je kapitálovo náročnejšia (25.000 € základné imanie). Preto je vhodné nad touto právnou formou začať uvažovať vtedy, ak podnikanie dosiahne určitú veľkosť a ak má podnikateľ záujem o využitie niektorej z vyššie uvedených výhod akciovej spoločnosti. Či už to je anonymita akcionárov alebo napr. získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom emisie akcií od väčšieho počtu investorov.

Ready-made akciové spoločnosti na predaj.

 

3. Charakteristika akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je jedným z druhov obchodných spoločností, ktoré sú upravené slovenským Obchodným zákonníkom. Ide o kapitálovú spoločnosť, čo znamená, že pri jej založení sa povinne vytvára základné imanie a to v minimálnej zákonom predpísanej výške 25.000 €. Toto základné imanie akciovej spoločnosti je rozvrhnuté na konkrétny počet akcií s určitou menovitou hodnotu akcií. Napríklad: základné imanie a.s. je vo výške 25.000 € a je rozvrhnuté na 10 kusov listinných akcií na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 2.500 €.

 

Spoločníkmi alebo majiteľmi akciovej spoločnosti sú majitelia akcií. Preto sa volajú akcionári. Akcionárom akciovej spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Akcionár neručí vôbec za záväzky akciovej spoločnosti. Neručenie akcionára za záväzky spoločnosti patrí medzi výhody akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť však ručí za záväzky celým svojim majetkom. Akciová spoločnosť môže mať aj jedného akcionára, avšak v tom prípade je nutné aby bol jediný akcionár právnická osoba. Horná hranica počtu akcionárov akciovej spoločnosti nie je obmedzená. V prípade, že má akciová spoločnosť len jediného akcionára, tento sa povinne zapisuje do obchodného registra. V prípade, že je akcionárov viac ako jeden, títo sa do obchodného registra nezapisujú.

 

3.1. Akcie akciovej spoločnosti

Akcia akciovej spoločnosti je druh cenného papiera, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení akciovej spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom.

 

3.2. Druhy akcií akciovej spoločnosti sú nasledovné: 

 • kmeňové akcie – s kmeňovými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva akcionára ako majiteľa cenného papiera.
 • prioritné akcie – s prioritnými akciami sú spojené prednostné práva, ktoré sa týkajú dividend. Avšak platí, že súhrn menovitých hodnôt prioritných akcií nemôže prekročiť polovicu základného imania.

 

3.3. Podoba akcií akciovej spoločnosti môže byť nasledovná: 

 • akcia ako listinný cenný papier: akcia je vyhotovená vo forme fyzickej listiny, ktorú má vo fyzickej držbe akcionár.
 • akcia ako zaknihovaný cenný papier: akcia je zaregistrovaná v centrálnom depozitári cenných papierov a nemá formu listiny, ktorú by držal akcionár.

 

3.4. Forma akcií akciovej spoločnosti môže byť nasledovná: 

 • forma akcie na meno: akcie ne meno môžu byť vydané v podobe listinnej alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera.
 • forma akcie na doručiteľa: akcie na doručiteľa môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe. Listinné akcie na doručiteľa neobsahujú označenie majiteľa akcie a preto práva s nimi spojené môže vykonávať ten kto akciu fyzický drží t.j. držiteľ akcie. Naše zákony nedovoľujú vydanie listinnej akcie na doručiteľa a preto môžu byť vydaná len vo forme zaknihovaného cenného papiera. V zaknihovanej podobe sa však stratil zmysel akcií na doručiteľa, nakoľko sú akcie vedené v centrálnom depozitári cenných papierov na účtoch ich majiteľov.

 

3.5. Povinne kreované orgány akciovej spoločnosti

Povinne kreované orgány akciovej spoločnosti sú:

 • valné zhromaždenie
 • dozorná rada
 • predstavenstvo

Valné zhromaždernie akciovej spoločnosti: valné zhromaždenie akciovej spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý rozhoduje o všetkých základných a dôležitých otázkach akciovej spoločnosti. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými akcionármi akciovej spoločnosti.

Dozorná rada akciovej spoločnosti: dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorý je tvorený minimálne 3 členmi. Funkcia člena dozornej rady nie je zlúčtieľná s členstvom v predstavenstve, s funkciou prokuristu spoločnosti alebo s funkciou, ktorá je ako osoba oprávnená konať v mene spoločnosti zapísaná v obchodnom registri. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením spoločnosti na funkčné obdobie v zmysle stanov akciovej spoločnosti, nie však na dlhšie obdobie ako 5 rokov. Funkciou dozornej rady je kontrola činnosti predstavenstva a výkonu podnikania spoločnosti. Dozorná rada má právo kontrolovať všetky relevantné dokumenty spojené s výkonom činnosti spoločnosti, vrátane vedenia účtovnej dokumentácie spoločnosti. Dozorná rada kontroluje či je činnosť vykonávaná v súlade so zákonom, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti: predstavenstvo je štatutárny orgán akciovej spoločnosti, ktorý koná v jej mene a riadi všetkú činnosť spoločnosti, ktorá nie je zverená zákonom alebo stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo môže mať jedného alebo viac členov. Ak má viac členov, jedným z nich je predseda predstavenstva a ostatní sú členovia. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene a.s. každý člen predstavenstva. V zakladateľskej zmluve je možné určiť, aby členovia predstavenstva konali spoločne alebo kombinovaným spôsobom. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách, ktorá nesmie presiahnuť päť rokov. Stanovy môžu určiť, že členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada spôsobom v nich uvedeným.

 

4. Založenie a vznik akciovej spoločnosti

4.1. Zakladateľská zmluva a.s.

Akciová spoločnosť sa zakladá zakladateľskou listinou (ak má spoločnosť jediného akcionára) alebo zakladateľskou zmluvou (ak je akcionárov viac ako jeden). Povinné náležitosti zakladateľskej zmluvy akciovej spoločnosti sú nasledovné: 

 1. Obchodné meno: zakladatelia musia vybrať obchodné meno, ktoré ešte nie je zapísané v obchodnom registri. Pri tvorbe obchodného mena je potrebné dodržať tieto zásady: Zásada nezameniteľnosti: Obchodné meno nesmie byť príliš všeobecné, ako napr. Reštaurácia, Kaviareň, a pod. Taktiež nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Complex a.s. – Camplex a.s.), ale aj foneticky (Kalex a.s. – Calex a.s.). Zásada pravdivosti: obchodné meno musí odzrkadlovať skutočný obraz o spoločnosti, ktorá nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý, a.s.), fantazijné (Vaeol a.s.) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar a.s. ). Princípy majú spoločnosť charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.
 2. Sídlo: v zmluve musí byť v zmysle zákona uvedená presná adresa sídla spoločnosti. Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice. Sídlom je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri. Spoločnosť musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti.
 3. Predmety podnikania: v zmluve musia byť uvedené presné znenia predmetov podnikania v ktorých bude spoločnosť podnikať. Znenie týchto predmetov podnikania by malo byť totožné so znením, ktoré je zverejnené v zoznamoch predmetov podnikania, ktoré zverejňuje ministerstvo vnútra. Odkaz na zoznam predmetov podnikania. Spoločnosť môže podnikať aj v predmetoch podnikania na ktoré sú potrebné odborne spôsobilé osobv, vtedy pôjde o remeselné alebo viazané predmety činnosti. Prípadne môže ísť aj o predmety podnikania, ktoré nie sú živnosťou, vtedy pôjde o podnikanie na základe osobitných predpisov.
 4. Navrhované základné imanie: minimálna výška základného imania akciovej spoločnosti je 25.000 € a je tvorená vkladmi zakladateľov resp. akcionárov spoločnosti. Základné imanie akciovej spoločnosti je potrebné splatiť na účet v banke bezhotovstným prevodom nakoľko ide o čiastku vyššiu ako 5.000 €. To platí v prípade peňažných vkladov.
 5. Počet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podobu: zmluva musí obsahovať informácie o počte akcií, ich menovitej hodnote, informácie o ich forme (či ide o akcie na meno alebo na doručiteľa) a informácie o ich podobe (či ide o akcie listinné alebo zaknihované). Súčet menovitých hodnôt všetkých akcií sa musí rovnať výške základného imania. Menovitá hodnota akcie sa vyjadruje kladným celým číslom v €.  Ak sa majú vydať akcie rôzneho druhu tak musí zakladateľská zmluva obsahovať aj opis práv spojených takýmito akciami a ich názov. Ak sa majú vydať akcie na meno, ktorých prevoditeľnosť je obmedzená, tak je potrebné do zmluvy uviesť aj tieto údaje o obmedzení ich prevoditeľnosti.
 6. Emisný kurz za ktorý akcie spoločnosť vydáva: v zmluve musí byť uvedený emisný kurz akcie, ktorý je peňažným vyjadrením ceny, za ktorú sa akcia predáva. Výška emisného kurzu akcie nesmie byť nižšia, ako je menovitá hodnota akcie. Ak je emisný kurz akcie vyšší ako jej menovitá hodnota, suma prevyšujúca menovitú hodnotu akcie sa nazýva emisné ážio.
 7. Počet akcií, ktoré upisujú jednotlivý zakladatelia.
 8. Určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií.
 9. Určenie správcu vkladov: zakladateľská zmluva musí obsahovať určenie, kto je správcom vkladov. Spravidla ním býva jeden zo zakladateľov spoločnosti.
 10. Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom. 

 

Zakladateľská zmluva alebo listina sa spisuje vždy vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Poplatok za služby notára vo veci vyhotovenia notárskej zápisnice sa v zmysle vyhlášky o odmenách a náhradách trov notárov odvíja od výšky základného imania akciovej spoločnosti. V prípade, že je výška základného imania minimálna a teda 25.000 €, je poplatok notára za vyhotovenie notárskej zápisnice o právnom úkone cca 300 €.

 

4.2. Postup založenia súkromnej akciovej spoločnosti

Existujú dva druhy akciovej spoločnosti a to (a) súkromná akciová spoločnosť a (b) verejná akciová spoločnosť. V tomto článku sa budeme zaoberať postupom založenia súkromnej akciovej spoločnosti. Súkromná akciová spoločnosť je taká, pri založení ktorej sa zakladateľia akciovej spoločnosti písomne v zakladateľskej zmluve zaviažu, že v určitom pomere splatia celé základné imanie akciovej spoločnosti. Pre účely tohto článku budeme zakladať akciovú spoločnosť s peňažnými vkladmi do základného imania, pričom akcie budú v listinnej podobe vo forme akcií na meno.

 

(i) Príprava inkorporačných dokumentov akciovej spoločnosti

V prípade založenia súkromnej akciovej spoločnosti sa vyhotovujú nasledovné dokumenty potrebné k jej vzniku:

 • zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
 • stanovy akciovej spoločnosti
 • súhlas s ustanovením do funkcie člena alebo predsedu predstavenstva a ich podpisové vzory
 • súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady a ich podpisové vzory
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra / prípadne nájomná zmluva a pod.
 • zoznam akcionárov spoločnosti
 • listinné akcie – v prípade listinných akcií na meno
 • vyhlásenie správcu vkladov o splatení vkladov do základného imania spoločnosti
 • vyplnenie formuláru – návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra (toto je možné len eletronicky).

 

(ii) Vyhotovenie notárskej zápisnice o právnom úkone a podpis dokumentov

Po absolvovaní vyhotovenia inkorporačnej dokumentácie je potrebné dohodnúť si termín u notára, ktorý potrebuje mať k dispozícii draft zakladateľskej zmluvy alebo listiny a stanov v predstihu aby mohol pripraviť notársku zápisnicu. Na stretnutí u notára podpíšete aj ostatné dokumenty uvedené v bode (i).

 

(iii) Splatenie vkladov do základného imania spoločnosti

Nasleduje splatenie vkladov jednotlivých akcionárov akciovej spoločnosti a to buď na osobitný účet v banke alebo na bankový účet správcu vkladov. O stave bankového účtu je dobré získať oficiálne potvrdenie z banky (výpis alebo potvrdenie), ktoré môžete neskôr priložiť k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra ako prílohu, ktorou jednoznačne deklarujete splatenie vkladov všetkých akcionárov. Takisto postačí aj písomné vyhlásenie správcu vkladov.

 

(iv) Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a podanie na obchodný register cez JKM 

Následne je potrebné takto podpísané dokumenty naskenovať do formátu pdf. a podpísať ich zaručeným elektornickým podpisom osoby oprávnenej podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. Takto podpísané dokumenty spolu s vyplneným a podpísaným formulárom „Návrh na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra“ je potrebné priložiť ako prílohy k podaniu na www.slovensko.sk Konkrétne ide o podanie ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti právnickej sosoby. (viď printscreen). Cez toto ohlásenie môžete prostredníctvom JKM podať aj návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a využiť tak služby JKM. Nebudete teda neskôr musieť robiť samostatné podanie na obchodný register.

 

(v) Úhrada súdnych a správnych poplatkov

JKM a súd Vám cez www.slovensko.sk vygnenerujú správne a súdne poplatky, ktoré Vám pošlú do Vašej elektronickej schránky. Tieto môžete uhradiť kartou alebo bankovým prevodom.

 

(vi) Registrácia na dani z príjmov právnických osôb a prípadne aj registrácia na DPH

Potom, čo je akciová spoločnosť zapísaná do obchodného registra je akciovej spoločnosti automaticky vygenerované DIČ číslo a registrácia pre daň z príjmov právnických osôb. Toto sa stane automaticky pokiaľ ste vo formulári pri podaní na www.slovensko.sk zaškrtli, že registráciu si prajete spraviť online. Osvedčenie o registrácii bude spoločnosti doručené daňovým úradom na adresu jej sídla. V tejto fáze keď už akciová spoločnosť vznikla je dobré zamyslieť sa nad tým, či nie je pre Váš podnikateľský zámer potrebné aby bola spoločnosť registrovaná za platiteľa DPH. Môžete tak totižto v prípade vysokých investícii ušteriť na DPH.

 

(vii) Registrácia v centrálnom depozitáry cenných papierov (CDCP) 

Ako posledný krok založenia akciovej spoločnosti je potrebné splniť si povinnosť, ktorá akciovej spoločnosti plynie zo zákonov – obchodný zákonník (par. 165 ods. 6.) a zákon o cenných papieroch (par. 107 ods. 9.), ktoré ukladajú akciovým spoločnostiam, ktoré vydali listinné akcie na meno povinnosť oznámiť CDCP zoznam jej akcionárov. To sa robí tak, že sa v CDCP urobí registrácia a.s. a uzatvorí sa s CDCP zmluva o vedení zoznamu akcionárov. Ako odplata za služby CDCP v zmysle tejto zmluvy sa platí ročný poplatok cca 300€.

 

5. Záver 

Ak chcete podnikať prostredníctvom akciovej spoločnosti a tu uvedený vyčerpávajúci popis jej založenia je pre Vás zdĺhavý a náročný, naša spoločnosť SetupMART Vám rada poskytne služby ready-made akciovej spoločnosti. Ide o službu pri ktorej sa klient inkorporuje do formy a.s. tak, že od nás odkúpi predpripravenú akciovú spoločnosť, ktorá bola založená za účelom jej predaja. Získava tak komfort, že nemusí podstupovať celý proces jej založenia a proces je podstatne rýchlejší a samozrejme bez rizika.

 

6. Naše akciové spoločnosti a.s. spĺňajú tieto parametre: 

 • sú 100% vlastnené našou spoločnosťou – jediným akcionárom ready-made a.s. je naša spoločnosť SetupMART s.r.o.
 • majú riadne splatené základné imanie vo výške 25.000,- EUR – základné imanie akciovej spoločnosti je splatené jediným akcionárom v plnej výške 25.000,- EUR. Základné iamanie je riadne odovzdané klientovi pri kúpe akcií ready-made a.s.
 • majú otvorený bankový účet – každá ready-made firma má zriadený bezplatný bankový učet vo Fio banke.
 • sú pripravené na okamžitý prevod – v mene akciovej spoločnosti môžete konať ako člen predstavenstva už v priebehu 24 hodín. Tak rýchlo dokážeme zabezpečiť vyhotovenie dokumentov a notárskej zápisnice o právnom úkone.
 • nemajú uzatvorené žiadne zmluvy – ready-made akciové spoločnosti nemajú uzatvorené žiadne zmluvy okrem zmluvy o vedení podnikateľského účtu vo Fio banke a.s.
 • nemajú záväzky (peňažné, zmluvné alebo iné…)
 • garantujeme ich bezdĺžnosť – bezdĺžnosť akciovej spoločnosti Vám garantujeme zmluvne pod hrozbou náhrady škody.
 • majú riadne vedené účtovníctvo daňovým poradcom

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na tel. čísle: +421 940 601 033 alebo emailom na info@setupmart.com

 

Podnikajte pomocou akciovej spoločnosti už dnes.

 

Tagy: akciová spoločnosť, ready-made a.s., výhody a.s.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.