Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom spoločnosti od 01.10.2020.

Právne novinky 06. septembra 2020

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bola vykonaná zákonom č. 390/2019 Z.z. zaviedla zmenu spojenú s vydávaním dokumentu súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom spoločnosti. Zmeny platia s účinnosťou od 01.10.2020.

 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom adresy ako sídla spoločnosti do obchodného registra.

Sídlo obchodnej spoločnosti je v zmysle Obchodného zákonníka adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v príslušnom obchodnom registri alebo živnostenskom registri. Podnikateľ resp. obchodná spoločnosť, ktorá chce aby táto adresa bola zapísaná ako sídlo do obchodného alebo iného registra musí preukázať, že má k tejto nehnuteľnosti právny vzťah a to vo forme užívacieho alebo vlastníckeho práva. Táto skutočnosť sa preukazuje najčastejšie tzv. Súhlasom vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra (ďalej len „Súhlas vlastníka nehnuteľnosti“).

 

Potreba osvedčiť pravosť podpisu na Súhlase vlastníka nehnuteľnosti od 01.10.2020

Novela Obchodného zákonníka zaviedla požiadavku, že v prípade dokladania Súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je potrebné:

  • aby bol podpis vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časi úradne osvedčený (notarizovaný / osvedčený obcou)
  • aby boli podpisy väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti (ak ide o podielové spoluvlastníctvo počítané podľa veľkosti podielov) úradne osvedčené (notarizované / osvedčená obcou).

Aj naďalej však bude platiť, že súhlas sa nebude vyžadovať v prípade, ak je samotná spoločnosť vlastníkom nehnuteľnosti.

 

Virtuálne sídlo v Bratislave od 20,- mesačne

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.