Podnikanie cudzincov z Ukrajiny v Slovenskej republike.

Foreingers from Ukraine doing business in Slovakia

Biznis 17. októbra 2023

Cudzinci z Ukrajiny a podnikanie v Slovenskej republike. Kto môže a kto nemôže podnikať v SR?

V tomto článku popíšeme základné práva a povinnosti, ktoré vymedzujú možnosti podnikania na Slovensku pre občanov Ukrajiny. Podnikaním sa na účely tohto článku rozumie: 1. založenie živnosti občanom Ukrajiny v Slovenskej republike; 2. vymenovanie občana Ukrajiny do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti v Slovenskej republike.

 

Občan Ukrajiny v pozícii spoločníka v slovenskej obchodnej spoločnosti.

Ak chce občan Ukrajiny založiť na Slovensku obchodnú spoločnosť a byť len spoločníkom (ale nie konateľom), nepotrebuje na to žiadne osobitné povolenia ani oprávnenia. Je však potrebné rozlišovať medzi spoločníkom a konateľom. Konateľ spoločnosti potrebuje osobitné povolenie (o ktorom budeme hovoriť ďalej), aby mohol byť zapísaný do obchodného registra ako konateľ. Spoločníkovmv slovenskej spoločnosti s ručením obemdzeným sa môže cudzinec z Ukrajiny stať pomerne rýchlo, napr. pomocou ready-made spoločnosti.

 

Kedy môže a kedy nemôže občan Ukrajiny začať podnikať na Slovensku?

V nasledujúcich prípadoch nemôže občan Ukrajiny podnikať na Slovensku:

 1. Ak občan Ukrajiny nemá na Slovensku prechodný alebo trvalý pobyt (nestačí štatút dočasného útočiska).
 2. Ak občan Ukrajiny nezískal živnostenské oprávnenie, pretože nemá trvalý pobyt na Slovensku alebo nespĺňa: (1.) všeobecné podmienky na udelenie živnostenského oprávnenia, ktorými sú: a) vek 18 rokov b) bezúhonnosť a plná spôsobilosť na právne úkony. a/alebo (2.) osobitné podmienky na získanie živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov (napr. roky praxe v príslušnom odbore).

Cudzincovi, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky.  Počas platnosti tolerovaného pobytu nesmie cudzinec z Ukrajiny podnikať v SR.

 

V nasledujúcich prípadoch môže občan Ukrajiny na území SR podnikať:

Občan Ukrajiny môže podnikať na Slovensku, ak má:

 1. prechodný pobyt na Slovensku za účelom podnikania alebo
 2. trvalý pobyt na Slovensku.

Ak cudzinec z Ukrajiny nemá trvalý pobyt v SR, musí na začatie podnikania získať okrem živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré mu umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť, aj prechodný pobyt v SR, ktorý mu umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť.

Ak má cudzinec z Ukrajiny trvalý pobyt v Slovenskej republike, považuje sa za slovenskú fyzickú osobu, a preto si môže zriadiť živnostenské oprávnenie alebo môže byť vymenovaný za konateľa slovenskej spoločnosti (s.r.o. a pod.).

 

Cudzinec môže podnikať (založiť živnosť alebo byť vymenovaný za konateľa v slovenskej spoločnosti) aj v prípade, že má prechodný pobyt:

 • za účelom štúdia,
 • na účel zlúčenia rodiny (to neplatí, ak je držiteľom povolenia na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny nezaopatrené slobodné dieťa garanta alebo jeho manžela staršie ako 18 rokov, ktoré nie je schopné sa o seba postarať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo rodič garanta alebo jeho manžela, ktorý je odkázaný na starostlivosť garanta a v krajine, z ktorej prichádza, nemá primeranú rodinnú podporu),
 • na účely výskumu a vývoja,
 • na základe priznaného postavenia Slováka žijúceho v zahraničí,
 • na základe štatútu osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ.

 

Aké sú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti?

 • Dovŕšenie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • trestná bezúhonnosť.

Osobitnými podmienkami na prevádzkovanie viazanej alebo remeselnej živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť, ktorá sa preukazuje napríklad dokladom o ukončení vzdelania a dĺžkou praxe v danom odbore.

Cudzinec môže získať živnostenské oprávnenie ohlásením živnosti na živnostenskom úrade miestne príslušnom podľa adresy miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak má cudzinec trvalý pobyt na Slovensku, živnostenský úrad je miestne príslušný podľa miesta jeho trvalého pobytu.

Začnite podnikať so slovenskou ešte dnes.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.