ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Poniższa informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 oraz inne właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „Rozporządzenie” ) zgodnie z § 19 ustawy nr. 18.2018 Kol. o ochronie danych osobowych (zwana dalej „Ustawą”). Celem tego tekstu jest przede wszystkim poinformowanie osób, których dane dotyczą, o sposobie przetwarzania i ochrony danych osobowych, które osoby, których dane dotyczą, przekazują nam jako operatorowi.

OPERATOR I OSOBA ZAINTERESOWANA

OPERATOR

SetupMART s.r.o. z siedzibą pod adresem Vodná 21, 949 01 Nitra, Republika Słowacka, numer identyfikacyjny: 48 284 700, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Nitrze, dział: Sro, nr wpisu. 39337/N (dalej SETUPMART).

Kontakt telefoniczny: +421 (0) 910 399 090.
E-mail: info@setupmart.com
Strona internetowa: www.setupmart.com


OSOBA ZAINTERESOWANA

Osobą, której dane dotyczą, jest każda osoba fizyczna, która przekazuje operatorowi dane osobowe w związku z korzystaniem z usług operatora lub w związku z wyrażonym zainteresowaniem usługami operatora. Osobą, której dane dotyczą, jest także osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej, jeżeli ta osoba fizyczna przekazuje swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z usług operatora lub w związku z wyrażonym zainteresowaniem usługami operatora.

INFORMACJE OSOBOWE

INFORMACJE OSOBOWE


INFORMACJE OSOBOWE to wszelkie dane, na podstawie których zidentyfikowano lub można zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez SETUPMART zależy od celu, w jakim te dane osobowe są przetwarzane.

Zakres i wykaz przetwarzanych danych osobowych wynika z konkretnego stosunku umownego, przedumownego albo jest podany przez osobę, której dane dotyczą bezpośrednio w udzielonej zgodzie.

Operator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, lub od osób trzecich, które przekazują mu dane o osobie, której dane dotyczą (np. organy władzy publicznej, przedstawiciel prawny, osoba upoważniona i inne).DEFINICJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych osobowych, które operator przetwarza, zależy od żądania osoby, której dane dotyczą, skierowanego do operatora.

Po zamówieniu usługi za pośrednictwem swojej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, operator żąda od osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji zamówionej usługi, danych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail.

W zależności od rodzaju świadczonej usługi operator może przetwarzać, oprócz powyższych danych osobowych, następujące dane osobowe: adres zamieszkania, obywatelstwo, datę urodzenia, numer PESEL, dokument tożsamości i informacje na nim zawarte, podobieństwo, miejsce zamieszkania urodzenia, imię i nazwisko ojca, imię i nazwisko matki, imię i nazwisko panieńskie.CEL WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

CEL WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Operator przetwarza i wykorzystuje dane osobowe osoby zainteresowanej w kilku celach i w oparciu o następujące podstawy prawne.

1. Zapewnienie komunikacji pomiędzy operatorem a osobą poszkodowaną

– Zapewnienie komunikacji poprzez formularz klienta operatora, który jest publikowany na stronie internetowej, na której operator obsługuje zgłoszenia i związaną z tym komunikację z osobą, której dane dotyczą. W takim wypadku Operator przetwarza dane osobowe osoby zainteresowanej w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ewentualnie numeru telefonu. Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie i przesłanie formularza klienta.

– Wysyłanie informacji o stanowiskach pracy u operatora do osób zainteresowanych, które wyraziły zainteresowanie stanowiskiem pracy u operatora.

2. Wykonanie przedmiotu umowy, której poszkodowany jest także stroną, lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na wniosek zainteresowanego

– Zawarcie ważnej umowy pomiędzy operatorem a osobą poszkodowaną oraz w celu jej prawidłowego wykonania przez obie strony umowy.

– Przed zawarciem umowy w celu realizacji żądania osoby zainteresowanej, związanego ze świadczeniem usługi przez Operatora, przesłanego za pośrednictwem formularza klienta lub poczty elektronicznej.3. Zabezpieczenie uzasadnionych interesów operatora

– Dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy pomiędzy operatorem a osobą poszkodowaną.

– Stosowanie plików cookies bez profilowania danej osoby i bez możliwości zidentyfikowania powiązania pomiędzy daną osobą a konkretnym adresem IP. PoSzczegółowe informacje na temat plików cookies stosowanych na stronie operatora oraz zgody na ich używanie znajdziesz TUTAJ.

– W celach marketingowych, w szczególności w celu promocji usług operatora wśród klientów operatora.

4. Wypełnienie obowiązków prawnych operatora

– Operator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obowiązek przechowywania danych osobowych lub dokumentacji, w której te dane są zawarte, w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wymienionych w wykazie na umowie, zamówieniu lub fakturze u operatora księgowego, w wewnętrznej bazie danych działalności gospodarczej. Mogą to być także dane osobowe, które operator ma obowiązek udostępnić organom państwowym lub innym organom publicznym nadzorującym działalność operatora lub podmiotom rozstrzygającym spory lub wykonującym decyzje.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Operator przechowuje i archiwizuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przez okres, na który osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub przez okres określony obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli dotyczy to przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, z którymi operator zawarł umowę, operator przechowuje przetwarzane dane przez okres obowiązywania tej umowy, a także co do zasady przez 5 lat od zakończenia takiej umowy stosunek umowny.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Operator może udostępnić dane osobowe osoby, której dane dotyczą, innym zaufanym osobom, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na takie postanowienie.

Takimi osobami są np. partnerska kancelaria prawna, kancelaria notarialna, bank, dostawca usług księgowych, twórca, operator i administrator strony internetowej operatora oraz dostawca usług informatycznych. Osoby trzecie mogą wykorzystywać te dane osobowe zainteresowanej osoby wyłącznie w związku z realizacją celu umowy lub w celu świadczenia innych usług operatora na rzecz zainteresowanej osoby.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PAŃSTWOM TRZECIM LUB ORGANIZACJOM MIĘDZYNARODOWYM

Operator nie udostępnia przetwarzanych przez siebie danych osobowych podmiotom w państwach trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

PRAWA OSOBY ZAINTERESOWANEJ

PRAWA OSOBY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nią danych osobowych. Ma zatem prawo zwrócić się do operatora o potwierdzenie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli operator przetwarza dane osobowe osoby zainteresowanej, na jej żądanie wyda kopię danych osobowych osobie zainteresowanej. Wydanie pierwszego egzemplarza jest bezpłatne, a za każde kolejne wydanie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, operator może pobrać opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym poniesionym w związku z wydaniem egzemplarza. Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do operatora także drogą elektroniczną. W takim przypadku żądana informacja zostanie przekazana osobie zainteresowanej w formie wiadomości e-mail, o ile nie zażąda ona innego sposobu dostarczenia.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do poprawiania danych osobowych. Powyższe dotyczy przypadku, gdy Operator przechowuje w swojej dokumentacji nieprawidłowe dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą. Prawo to obejmuje także prawo osoby, której dane dotyczą, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Operator poprawi lub uzupełni dane osobowe, gdy osoba, której dane dotyczą, zwróci się o to lub poinformuje ją o tym.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia danych osobowych. Prawo to przysługuje osobie, której dane dotyczą, pod warunkiem, że: dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem, dane osobowe zostały pozyskane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego osobie poniżej 16 roku życia, dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. zostały uzyskane lub przetworzone, osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub przyczyną usunięcia jest wypełnienie obowiązku prawnego lub obowiązku wynikającego z innego powszechnie obowiązującego przepisu prawnego lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka. Usunięcia przetwarzanych danych osobowych Operator dokonuje na wniosek osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie po rozpatrzeniu i ocenie żądania jako zasadnego. Operator nie usunie ich, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania organu władzy publicznej powierzonego operatorowi, w celu zapewnienia interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, w celach archiwalnych w interesie publicznym lub w celach statystycznych oraz w celu udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo przenieść przetwarzane dane osobowe innemu operatorowi, po udostępnieniu jej przez operatora przetwarzanych danych osobowych w powszechnie używanym i czytelnym formacie. Powyższe ma zastosowanie, jeżeli dane osobowe zostały pozyskane przez Operatora na podstawie umowy lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a ich przetwarzanie odbyło się w sposób zautomatyzowany.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeżeli operator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, a zamiast usunięcia danych osobowych osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia ich przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej zgodnie z § 100 Ustawy.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 27 Ustawy, jeżeli:

– o operator przetwarza dane osobowe wyłącznie na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku operator nie będzie już przetwarzał danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

– osoba, której dane dotyczą, nie ma tego prawa w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania ze względu na interes publiczny, jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu naukowym, dla celów badań historycznych lub w celach w celu statystycznym zgodnie z § 78 ust. 8 ustawy,

– Operator dokona oceny otrzymanego sprzeciwu i w przypadku, gdy nie wykaże on istnienia niezbędnych prawnie uzasadnionych interesów w przetwarzaniu danych osobowych, które przeważałyby nad prawami lub interesami osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do dochodzenia roszczenia prawnego, nie może już przetwarzać danych osobowych, których dotyczy sprzeciw.


Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z operatorem i zapytać o przetwarzanie jej danych osobowych pod adresem e-mail info@setupmart.com