Často používané právne formy podnikania na Slovensku

Taxation in Slovakia

Biznis 10. novembra 2023

Vhodné právne formy podnikania? s.r.o., j.s.a. alebo akciová spoločnosť? 

Orientovať sa v oblasti výberu vhodnej právnej formy na Slovensku môže byť náročné. Či už ste zahraničný podnikateľ alebo miestny podnikateľ, prvým krokom k úspešnému podniku je výber vhodnej právnej formy. Nakoľko je na výber niekoľko  možností je výzvou rozlíšiť, ktorá z nich dokonale zodpovedá vašim podnikateľským potrebám. V tomto článku sa budeme venovať najmä tým právnym formám, ktoré sú v podmienkach SR používané najčastejšie.

 

Slovenská s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným).

Slovenská s.r.o. alebo „spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)“ je najobľúbenejšou právnou formou podnikania v Slovenskej republike, a to z dobrých dôvodov.

 

Výhody právnej formy – s.r.o.:

 • Obmedzené ručenie: Ako už názov napovedá, spoločníci s.r.o. sú zodpovední iba do výšky svojej investície do spoločnosti. Konkrétne zodpovedajú za záväzky s.r.o. len do výšky ich nesplatených vkladov, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. To znamená, že ak spoločník splatí celý svoj vklad, neručí vôbec za záväzky s.r.o. osobným majetkom.
 • Flexibilné riadenie: Na rozdiel od iných právnych foriem, s.r.o. nevyžaduje kreovanie dozornej rady. To znamená flexibilnejšie riadenie a nižšie mzdové náklady.
 • Nižšie náklady na založenie: založenie už od 500 €.
 • Relatívne nízky základný kapitálminimálny základný kapitál je 5 000 €.

 

Nevýhody právnej formy – s.r.o.:

 • Pomerne ťažké ukončenie podnikania a likvidácia: Likvidácia s.r.o. je pomerne nákladná a zdĺhavá. Likvidačný proces trvá minimálne 6 mesiacov a začína sa na 1.000 €.
 • Zákaz reťazenia: Slovenská s.r.o. s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti s ručením obmedzeným – ak ste napríklad jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, táto spoločnosť nemôže z tohto dôvodu založiť ďalšiu spoločnosť s ručením obmedzeným, ale ak má spoločnosť s ručením obmedzeným aspoň dvoch zakladateľov, môže spoločnosť s ručením obmedzeným založiť neobmedzený počet ďalších spoločností s ručením obmedzeným.
 • Obmedzenia spoločníkovSlovenskú spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má nedoplatok na dani alebo cle presahujúci 170 eur – verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť a akciovú spoločnosť môžu založiť aj osoby s nedoplatkami na daniach a cle, bez ohľadu na výšku nedoplatku. Slovenskú s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri poverení na vykonanie exekúcie.

Zvažujete slovenskú s.r.o.? Je vhodná najmä pre malé a stredné podniky alebo začínajúce podniky. Pre uľahčenie cesty však zvážte kúpu slovenskej ready made s.r.o. Tento prístup urýchľuje váš vstup na slovenský trh a odstraňuje zdĺhavé procedúry.

 

Akciová spoločnosť a.s. na Slovensku

Akciová spoločnosť alebo „a.s.“ je sofistikovanejšia právna forma určená najmä pre väčšie podnmiky, často s početnými investormi.

 

Výhody právnej formy – slovenskej akciovej spoločnosti:

 • Možnosti financovania: Vydaním akcií môžu akciové spoločnosti získavať financovaie svojich zámerov.
 • Imidž: imidž silného a spoľahlivého obchodného partnera.
 • Anonymita: slušná anonymita akcionárov a.s.
 • neobmedzený počet akcionárov (spoločníkov).
 • Zodpovednosť: akcionári neručia za záväzky spoločnosti
 • Daňové výhody: možné nulové daňové zaťaženie pri predaji projektu dcérskej spoločnosti.

 

Nevýhody právenj formy – akciovej spoločnosti a.s.:

 • Finančné požiadavky na založenie akciovej spoločnosti: je to finančne náročnejšie ako založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyplýva to z toho, že spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina musia byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. V prípade s.r.o. stačí notársky overiť podpisy na zakladateľskej listine. Ďalším nákladom, ktorý sa výrazne líši, je súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra. Súdny poplatok za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra je 829,50 EUR, pričom súdny poplatok za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným je 331,50 EUR.
 • Komplexná štruktúra riadenia: Akciové spoločnosti musia mať predstavenstvo + dozornú radu a musia dodržiavať súbor formalizovaných pravidiel riadenia. Sú teda personálne a nákladovo náročnejšie.
 • Vyššie základné imanie: minimálne základné imanie slovenskej akciovej spoločnosti je 25 000 €.

 

Ak vaša obchodná stratégia zahŕňa financovanie od investorov cez emisiu akcií alebo ak riadite rozsiahle operácie, akciová spoločnosť môže byť pre vás najvhodnejšia. A hoci založenie môže byť časovo náročné, existuje skratka: slovenské ready made akciové spoločnosti. Kúpou ready-made akciovej spoločnosti môžete eliminovať problémy s počiatočným nastavením, čo vám umožní okamžite sa sústrediť na vašu obchodnú stratégiu.

 

Jednoduchá spoločnosť na akcie – j.s.a. na Slovensku

Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom.

J.s.a ako právna forma vznikla na podporu startupov v Slovenskej republike. Účelom bolo vytvoriť novú právnu formu obchodnej spoločnosti, ktorá by komplexne riešila rizikové investovanie do startupov s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pri rizikovom investovaní do základného imania spoločností je potrebné flexibilné nastavenie vstupu, fungovania a výstupu investora nad rámec toho, čo umožňovali ostatné právne formy.

Jednoduchá spoločnosť na akcie  j.s.a. predstavuje určitú hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky z s. r. o., aj z a. s.

 

Výhody a charakter právnej formy j.s.a.:

 • Primárna výhoda j.s.a. je úplná oddelenosť majetku spoločnosti od majetku akcionára a z toho plynúce kontrolované podnikateľské riziko. To znamená ekonomicko-právny a psychologický komfort akcionára, ktorý spočíva v tom, že prípadný podnikateľský neúspech zasiahne iba jeho investíciu (čiže vklad do základného imania j.s.a., za ktorý mu spoločnosť vydá zodpovedajúci počet akcií určitej menovitej hodnoty) a nie jeho osobný majetok.
 • Akcie j.s.a. musia byť vydané len ako zaknihované a môžu znieť len na meno. Flexibilitu právnej formy j.s.a. poskytuje najmä úprava možnosti vyjadrovať menovitú hodnotu akcií v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.
 • j.s.a. môže emitovať aj akcie, s ktorými sú spojené osobitné práva, ako napr.:
  • rozsahu nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov;
  • počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania,
  • rozsahu práva na poskytovanie informácií o spoločnosti.
 • Spoločnosť j.s.a. môže vydávať aj akcie bez hlasovacieho práva, avšak len dovtedy, kým súčet ich menovitých hodnôt nepresiahne 90 % jej základného imania. Ak by sa však rozhodovanie na valnom zhromaždení malo dotýkať majiteľov akcií bez hlasovacieho práva, o takejto záležitosti budú môcť títo akcionári hlasovať.

 

Iné právne formy podnikania v SR

Zatiaľ čo dominujú s.r.o., j.s.a. a akciové spoločnosti, Slovensko ponúka aj iné právne formy podnikania ako sú: družstvá, komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti v.o.s. Vzhľadom na ich menej časté využívanie sme sa im v tomto článku nevenovali.

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.