Registrácia na DPH podľa § 7 a § 7a. Podmienky a postup v roku 2023.

registracia na dph § 7

Registrácia na DPH 17. mája 2021

Tuzemské zdanitelné osoby sa podľa zákona o DPH majú povinnosť zaregistrovať ako platitelia dane z pridanej hodnoty „DPH“ podľa §7 a §7 písm. (a) zákona č. 222/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o DPH“) – tzv. povinná registrácia na DPH podľa § 7 a §7 písm. (a). Nejde o registráciu na DPH pri ktorej sa podnikateľ stáva klasickým platiteľom DPH tak ako pri povinnej registrácii na DPH podľa § 4  alebo pri dobrovoľnej registrácii na DPH.

 

Kto je to zdaniteľná osoba na účely registrácie na DPH podľa § 7, § 7 písm. (a) zákona o DPH?

Zdaniteľná osoba na účely zákona o DPH je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (inak povedané „podnikanie“), a to bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Ekonomickou činnosťou (podnikaním) sa teda chápe každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie (napr. lekár, advokát,  daňový poradca alebo znalec) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.

Za ekonomickú činnosť a teda aj podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku. Ide napríklad o prenájom nehnuteľnosti, strojov a pod. (hmotný majetok) alebo prenájom počítačového programu (nehmotný majetok).

Zákon o DPH a definícia zdaniteľnej osoby sa spravidla nevzťahuje na štátne orgány a ich rozpočtové organizácie a orgány verejnej moci (napr. štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie).

Medzi zdaniteľné osoby nepatria ani zamestnanci, pretože zamestnanie sa nepovažuje za vykonávanie nezávislej činnosti. Zamestnanci sú povinní dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav nadriadenosti a podriadenosti. To znamená, že nenapĺňajú podmienku nezávislosti.

 

Kedy je povinná registrácia na DPH podľa § 7 zákona o DPH?

Registrácia na DPH podľa § 7 zákona o DPH je tzv. registráciou pri nadobudnutí tovaru z iného člénského štátu európskej únie.

Podľa § 7 zákona o DPH je povinná sa registrovať na DPH a podať žiadosť o registráciu na DPH zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. právnická osoba, ktorá nevykonáva ekonomickú činnosť – napríklad rozpočtová organizácia) a ktorá nadobúda v Slovenskej republike tovar z iného členského štátu EÚ. Túto žiadosť o DPH je povinná podať daňovému úradu ešte pred nadobudnutím tovaru, ktorého celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 14.000 €.

 

Čo je to nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu? 

Ako sme si už povedali, jednou z podmienok pre vznik povinnosti registrácie na DPH podľa § 7 je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Čo je to nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členksého štátu je zadefinované v § 11 zákona o DPH nasledovným spôsobom: Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska (SR) z iného členského štátu (EÚ).

 

A teda aby toto nadobudnite bolo predmetom dane z pridanej hodnoty je potrebné aby:

 • nadobúdateľ získa právo disponovať s tovarom ako vlastník,
 • predávajúci má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte,
 • tovar je z iného členského štátu fyzicky dodaný do tuzemska, pričom prepravu tovaru môže vykonať dodávateľ alebo odberateľ alebo iná osoba na účet dodávateľa alebo odberateľa,
 • nadobudnutie tovaru je za odplatu.

 

Čo sa zarátava do zákonného limitu 14.000 €? 

Do sumy limitu 14.000 € sa v zmysle § 11 ods. 6 zákona o DPH započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený. Do hodnoty sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

 

Je možné registrovať sa na DPH podľa § 7 aj dobrovoľne, bez dosiahnutia limitu 14.000 €? 

Nadobúdateľ sa môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru pred dosiahnutím limitu hodnoty tovaru 14.000 €. Toto rozhodnutie písomne oznámi daňovému úradu pri podaní žiadosti o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH. Zdaňovanie nadobudnutia tovaru je nadobúdateľ povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.

 

Nadobudnutie tovaru subjektom, ktorý už je registrovaný na DPH podľa § 7 pím. (a) zákona o DPH.

Ak je zdaniteľná osoba v SR už zaregistrovaná na DPH podľa § 7 písm. (a) zákona o DPH (t.j. z dôvodu dodania | prijatia služieb do | z iného členského štátu) a ide nadobudnúť tovar z iného členského štátu od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, ktorým celková hodnota nadobudnutých tovarov v kalendárnom roku dosiahne hodnotu 14.000 €, žiadosť o registráciu nepodá pretože už je registrovaná pre DPH v zmysle § 7a zákona o DPH.

 

Kedy je povinná registrácia na DPH podľa § 7  písm. (a) zákona o DPH?

Registračná povinnosť v zmysle § 7 písm. (a) zákona o DPH vzniká zdaniteľnej osobe, ktorá nie je registrovaná na DPH:

 • pred prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej jej vzniká povinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH
 • alebo pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Registrovať sa má ešte predtým než dlôjde k dodaniu alebo k prijatu služby, čiže registračná povinnosť vzniká bez ohľadu na výšku hodnoty dodanej/prijatej služby.

 

Čo je to miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH? 

Miesto dodania služby zdaniteľnej osobe je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Ak osoba nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň (napríklad fyzická osoba – nepodnikateľ), miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Ak má odberateľ resp. zdaniteľná osoba usadenie resp. sídlo – miesto podnikania v inom členskom štáte – je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH iný členský štát. Ak má odberateľ resp. zdaniteľná osoba – podnikateľ – miesto usadenia v tuzemsku – je miesto dodania tuzemsko.

 

Kedy sa žiadosť o registráciu na DPH podľa § 7 písm. (a) zákona o DPH nepodáva? 

Žiadosť o registráciu nepodáva zdaniteľná osoba vtedy ak:

 • už je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH alebo je registrovaná na DPH (podľa § 4, § 4a, § 5, § 6),
 • prijme službu, ktorá je v tuzemsku oslobodená od dane resp. dodá službu, ktorá je v členskom štáte príjemcu služby oslobodená od dane,
 • prijme službu od osoby z tretieho štátu resp. dodá službu osobe z tretieho štátu,
 • prijme službu od nezdaniteľnej osoby alebo dodá službu nezdaniteľnej osobe,
 • prijme alebo dodá službu, pri ktorej sa miesto dodania neurčí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ale podľa iných ustanovení zákona o DPH (podľa § 16 resp. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH).

 

Koľko trvá registračný proces a aký je jeho postup?

Nižšie si uvedemie ako prebieha registrácia na DPH oboch rozoberaných typov registrácií a to podľa § 7 a podľa § 7 písm. (a) zákona o DPH:

 

Podanie žiadosti, registrácia a pridelnie IČ DPH podľa § 7 písm. (a) zákona o DPH: 

Žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 písm. (a) zákona o DPH sa podáva pred prvým prijatím služby z iného členského štátu, pri ktorej príjemcovi služby vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH alebo pred prvým dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Zdaniteľná osoba sa v zmysle vyššie uvedeného musí registrovať pred prijatím alebo poskytnutím služby bez ohľadu na hodnotu prijatej alebo dodanej služby. Daňový úrad zdaniteľnú osobu zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti. Registráciou podľa § 7a zákona o DPH sa zdaniteľná osoba nestáva platiteľom dane. Zdaniteľná osoba má povinnosť zaplatiť daň z prijatej služby, ale nemá nárok na odpočítanie dane.

 

Podanie žiadosti, registrácia a pridelnie IČ DPH podľa § 7 zákona o DPH:

Žiadosť sa podáva pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14.000 €. Daňový úrad Vás na základe žiadosti o registráciu zaregistruje, vydá Vám osvedčenie o registrácii a pridelí Vám identifikačné číslo pre daň najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti. Registráciou podľa § 7 zákona o DPH sa  nestávate platiteľom dane – DPH, aj keď máte pridelené IČ DPH. Máte povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutia tovaru v SR z iného členského štátu, avšak nemáte nárok na odpočítanie dane.

 

Služba registrácie na DPH so 100% garanciou vrátenia peňazí.

Tagy: Platca DPH, Registrácia na DPH, Registrácia na DPH podľa § 7

Autor článku: Mgr. Dominik Ondrišeje

Dominik je spoluzakladateľ projektu SetupMART. Dominik je v SetupMART-e zodpovedný za korporátne služby a implementáciu moderných technológií do našich služieb. Predaju ready-made spoločností sa venuje už od roku 2011. Dominik vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole práva.